Detaljert om luftfartsaktiviteter

Kommisjonsbeslutning av 8. juni 2009 om detaljert tolkning av luftfartsaktivitetene i Vedlegg I til Direktiv 2003/87/EF fra Europaparlamentet og Rådet...

COMMISSION DECISION of 8 June 2009 on the detailed interpretation of the aviation activities listed in Annex I to Directive 2003/87/EC of the European Parliment and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.09.2009

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 8. juni 2009.

Rettsakten krever ikke gjennomføring i norsk rett. Endringene i klimakvoteloven og -forskriften som trådte i kraft 15. april 2011 er i overensstemmelse med innholdet i rettsakten.

Sammendrag av innhold

Rettsakten utdyper de luftfartsrelaterte punktene i Vedlegg I til Direktiv 2003/87/EC (kvotedirektivet). Rettsakten definerer luftfartsaktiviteter og utdyper hvordan unntakene i Vedlegg I skal tolkes.

Merknader

Rettsakten vil ikke kreve gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for miljø, der Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/0450/EF
Basis rettsaktnr.: 2003/0087/EF
Celexnr.: 32009D0450

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.09.2009
Frist returnering standardskjema: 31.07.2009
Dato returnert standardskjema: 22.10.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.04.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 043/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 08.11.2010
Høringsfrist: 22.12.2010
Frist for gjennomføring: 08.06.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 15.04.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker