Ekstraksjonsmidler i næringsmiddelproduksjon

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/32/EF av 23. april 2009 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser (omarbeiding) ...

Directive 2009/32/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the approximation of the laws of the Member States on extraction solvents used in the production of foodstuffs and food ingredients (Recast)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.09.2009

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en omarbeiding (recast) av rådsdirektiv 88/344/EF om ekstraksjonsmidler til fremstilling av næringsmidler, som endret ved direktivene 92/115/EØF, 94/52/EF og 97/60/EF. Rettsakten inneholder ingen materielle endringer sammenlignet med dagens rettstilstand i EU bortsett fra at komitologiprosedyrene endres.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten medfører ikke behov for endring i forskrift 21. desember 1993 nr. 1380 om ekstraksjonsmidler til fremstilling av næringsmidler.  

Administrative og økonomiske konsekvenser:

Rettsakten inneholder ingen materielle endringer sammenlignet med dagens rettstilstand bortsett fra at komitologiprosedyrene endres. Det fremgår av den generelle tilpasningen i protokoll 1 nr.3 til EØS-avtalen at bestemmelser i rettsakter om blant annet at komitologiprosedyrer ikke gjelder etter EØS-avtalen.

Mattilsynet mener derfor at implementering av rettsakten i norsk rett ikke medfører administrative, økonomiske eller andre konsekvenser verken for virksomhetene forvaltningen eller andre. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/32/EF
Basis rettsaktnr.: 1988/0344/EF
Celexnr.: 32009L0032

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.04.2009
Frist returnering standardskjema: 26.06.2009
Dato returnert standardskjema: 03.11.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 041/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 01.11.2009
Høringsfrist: 18.12.2009
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker