EØS-notatbasen

elektromagnetiske felt

Direktiv 2004/40/EF om minimumskrav for sikkerhet og helse for arbeidstakere som utsettes for risiko på grunn av fysiske agenser (elektromagnetiske felt) (attende individuelle særdirektiv til rammedirektiv 89/391/EØF artikkel 16 nr. 1)...

Directive 2004/40/EC on minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (18th individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.09.2009

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.09.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Administrasjonsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVIII. Helse og sikkerhet på arbeidsplassen og likebehandling av kvinner og menn

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

I 2006 ble Kommisjonen informert om at det fra medisinsk side forelå store bekymringer vedrørende gjennomføringen av direktiv 2004/40/EU. Dette hadde bakgrunn i at de fastsatte grenseverdiene for eksponering ville føre til sterke begrensninger i bruken av medisinsk MR-utstyr. I tillegg tydet funn fra undersøkelser utført av ICNIRP (International Commission for NON-ionising Radiation Protection) på at det er forsvarlig å anbefale mindre strenge grenseverdier for eksponering. På denne bakgrunn ble direktivets gjennomføringsfrist utvidet til 30. april 2012 ved direktiv 2008/46/EU.

På bakgrunn av problemstillingene nevnt ovenfor, har Kommisjonen lagt fram et nytt direktivforslag som etter planen skal erstatte og oppheve 2004-direktivet (KOM (2011) 348). I direktivforslaget er en rekke artikler og vedlegg endret i forhold til 2004-direktivet. I påvente av å få fastsatt direktivforslaget, ble gjennomføringsfristen i 2004-direktivet ytterligere utvidet til 31. oktober 2013 ved direktiv 2012/11/EU.

Formålet med direktivet er å beskytte arbeidstakere mot helse- og sikkerhetsfare på grunn av eksponering for stråling fra elektromagnetiske felter (0 Hz – 300 GHz). Direktivet gjelder kjente kortvarige skadelige påvirkninger, og gjelder ikke ev. langtidseffekter. Direktivets bestemmelser er såkalte minimumskrav.

Vurdering

Alt tyder på at direktivet om kort tid vil bli opphevet og erstattet av direktivforslag KOM (2011) 348. Det anses derfor ikke som aktuelt å gjennomføre 2004-direktivet. Se ellers eget EØS-notat om direktivforslag KOM (2011) 348.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2004/40/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32004L0040

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.04.2005
Frist returnering standardskjema: 12.04.2005
Dato returnert standardskjema: 12.04.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 124/2006
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.10.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker