Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 897/2009 av 25. september 2009 om endringer i forordningene (EF) nr. 1447/2007, (EF) nr. 186/2007 og (EF) nr. 209/2008 om betingelsene for godkjenning av tilsetningsstoffet Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47...

Commission Regulation (EC) No 897/2009 of 25 September 2009 amending Regulations (EC) No 1447/2007, (EC) No 186/2007 and (EC) No 209/2008 as regards the terms of the authorisation of the feed additive Saccharomyces cerevisiae...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.09.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Tilsetningsstoffet Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) tilhører kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og omsettes med handelsnavnet "Biosaf Sc 47". Det er godkjent til bruk i fôr til slaktelam, hester, melkegeiter og melkesauer og slaktegris, og godkjenningen er gitt til firmaet LFA Lesaffre Feed Additives.

Firmaet har endret navn på produktet til "Actisaf" og fått endringen godkjent i tråd med tilsetningsstoff-forordningen (EF) nr. 1831/2003. Det er ikke foretatt andre endringer enn bytte av handelsnavn. Det er fastsatt en overgangsordning fram til 19.04.2010, for å kunne omsette lagerbeholdningen av produktet med navnet "BiosafSc 47", som er produsert før 19.10.2009, da forordningen trådte i kraft.

Merknader

Rettsakten krever endringer i forordning 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II. Den blir sendt på høring sammen med andre rettsakter på området, med 6 ukers høringsfrist.

Rettsakten får ingen konsekvenser, da det bare er handelsnavnet på tilsetningsstoffet Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) som er endret.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 897/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0897

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.10.2009
Frist returnering standardskjema: 23.10.2009
Dato returnert standardskjema: 05.11.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 022/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.10.2009
Høringsfrist: 04.12.2009
Frist for gjennomføring: 13.03.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker