Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 896/2009 av 25. september 2009 om godkjenning av nytt bruksområde for Saccharomyces cereviciae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôr til avlspurker (innehaver av godkjenningen Prosol SpA)...

Commission Regulation (EC) No 896/2009 of 25 September 2009 concerning the authorisation of a new use of Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 as a feed additive for sows (holder of the authorisation Prosol SpA)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.09.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff til bruk i purkefôr. Preparatet er tidligere godkjent brukt i fôr til avvent smågris, storfe til slakt og melkekuer.

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1710. Godkjenningen er gitt til firmaet Prosol SpA med varighet til 19.10.2019.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelsen, dyrehelsen og miljøet. De bekrefter at det har gunstig effekt på kullvekt og vekten til den enkelte smågrisen i kullet. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen er i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II, den blir sendt på høring sammen med andre rettsakter på området og med 6 ukers høringsfrist.

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Fôrindustrien vil ha et nytt anvendelsesområde for et preparat som allerede er i bruk. Økt kullvekt ved fødsel vil være gunstig for smågrisprodusentene da smågris med normal/høg fødselsvekt har større overlevelsesevne enn grisunger som er små ved fødselen. Preparatet kan i så måte medvirke til bedre produksjonsøkonomi.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært tvurdert av Spesialutvaget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 896/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0896

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.10.2009
Frist returnering standardskjema: 23.10.2009
Dato returnert standardskjema: 05.11.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 022/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.10.2009
Høringsfrist: 04.12.2009
Frist for gjennomføring: 13.03.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen