Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 888/2009 av 25. september 2009 om godkjenning av sink-chelat av methionin-hydroksyanalog som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling...

Commission Regulation (EC) No 888/2009 of 25 September 2009 concerning the authorisation of Zinc chelate of hydroxy analogue of methionin as a feed additive for chickens for fattening...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.09.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av sink-chelat av methionin-hydroksyanalog som sink-tilsetning i fôr til slaktekylling. Stoffet er klassifisert i kategorien Tilsetningsstoffer med ernæringsmessige egenskaper, funksjonell gruppe Mikromineraler og har identifikasjonsnr. 3b6.10. Godkjenningen er gitt til 16.10.2019 og er ikke knyttet til noe firma.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelsen, dyrehelsen og miljøet. De bekrefter at sink-chelatet er en kilde for tilgjengelig sink i fôr til slaktekyllinger. Det skal blandes inn i fôret som en premiks.

Ved håndtering av stoffet skal det benyttes støvmaske, vernebriller og hansker. Det er angitt analysemetode for stoffet. Godkjenningen er i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2009 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II og den blir sendt til høring sammen med andre rettsakter på området, med 6 ukers høringsfrist.

Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. Fôrindustrien får nå en ny kilde for sinktilsetning i slaktekyllingfôr og kan vurdere anvendelsen av denne opp mot dagens sinkkilder.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks-og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 888/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0888

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.10.2009
Frist returnering standardskjema: 23.10.2009
Dato returnert standardskjema: 05.11.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 022/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.10.2009
Høringsfrist: 04.12.2009
Frist for gjennomføring: 13.03.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen