Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 887/2009 av 25. september 2009 om godkjenning av en stabilisert form av 25-hydroksycholecalsiferol som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, slaktekalkun, andre fjørfe og griser...

Commission Regulation (EC) No 887/2009 of 25 September 2009 concerning the authorisation of a stabilised form of 25-hydroxycholecalciferol as a feed additive for chickens for fattening, turkeys for fattening, other poultry and pigs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.09.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler en regodkjenning av 25-hydroksycholecalsiferol i stabilisert form som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling og slaktekalkun og godkjenning av nytt bruksområde for stoffet i fôr til andre fjørfe og til griser. 25-hydroksycholecalsiferol er klassifisert i kategorien Tilsetningsstoffer med ernæringsmessige egenskaper, funksjonell gruppe Vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende effekt og har identifikasjonsnr. 3a670a. Godkjenningen er gitt til 16.10.2019 og er ikke knyttet til noe firma. 

EFSA har vurdert 25-hydroksycholecalsiferol og finner det trygt både for folkehelsen, dyrehelsen og miljøet. De bekrefter at stoffet er en effektiv erstatning for vitamin D3. 25-hydroksycholecalsiferol skal blandes inn i fôret som en premiks, og stoffet skal ikke brukes samtidig med vitamin D2. Ved håndtering av stoffet skal det benyttes støvmaske. Det er angitt analysemetode for stoffet. Godkjenningen er i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II. Den blir sendt til høring sammen med andre rettsakter på området, med 6 ukers høringsfrist.

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Fôrindustrien får nå mulighet til å anvende stoffet i flere fôrblandinger og kan dermed vurdere de økonomiske og praktiske konsekvensene ved å erstatte dagens vitamin D3-kilde med 25-hydroksycholecalsiferol.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 887/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0887

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.10.2009
Frist returnering standardskjema: 23.10.2009
Dato returnert standardskjema: 05.11.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 022/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.10.2009
Høringsfrist: 04.12.2009
Frist for gjennomføring: 13.03.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen