Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 886/2009 av 25. september 2009 om godkjenning av preparatet Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 som tilsetningsstoff i fôr til hester (innehaver av godkjenningen Alltech France)...

Commission Regulation (EC) No 886/2009 of 25 September 2009 concerning the authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 as a feed additive for horses (holder of the authorisation Alltech France)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.09.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av preparatet Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 som tilsetningsstoff til bruk i hestefôr. Preparatet har tidligere hatt foreløpig godkjenning til samme formål. Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a1704. Godkjenningen er gitt til firmaet Alltech France, med varighet til 16. oktober 2019.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt både for folkehelsen, dyrehelsen og miljøet. De bekrefter at det har gunstig effekt på fordøyeligheten av trevlefraksjonen i fôret. Det er angitt analysemetode for preparatet. Godkjenningen er i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoff til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II. Den blir sendt til høring sammen med andre rettsakter på området, med 6 ukers høringsfrist. Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien. Hesteholdere kan oppnå at hestene utnytter trevlerikt fôr bedre.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert i Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 886/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0886

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.10.2009
Frist returnering standardskjema: 23.10.2009
Dato returnert standardskjema: 05.11.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 022/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.10.2009
Høringsfrist: 04.12.2009
Frist for gjennomføring: 13.03.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen