Kvalitetskrav til juice fra konsentrat

Kommisjonsdirektiv 2009/106/EF av14. august 2009 om endring av Rådets direktiv 2001/112/EF om fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum...

Commision Directive 2009/106/EC of 14 August 2009 amending Council Directive 2001/112/EC relating to fruit juices and certain similar products intended for human consumption ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.09.2009

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Codex standard for fruit juices and nectars, Codex Stan 247-2005 (Codex Stan 247-2005) fastsetter at juice ved rekonstituering av juicekonsentrat skal merkes med "fruktjuice fra konsentrat". For å oppnå språklig overensstemmelse mellom EUs regelverk og Codex Stan 247-2005 med hensyn til merking ble Rådsdirektiv 2001/112/EF om fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum endret ved  kommisjonsdirektiv 2009/106/EF på følgende punkter: Artikkel 3, punkt 6 i hoveddirektiv 2001/112/EF endres og rekonstituert fruktjuice og fruktnektar skal merkes "fra konsentrert fruktjuice" eller «delvis fra konsentrert fruktjuice».

Codex Stan 247-2005 og den europeiske bransjeorganisasjonen Association of the Industry of Juices and Nectars (AIJN) har etablert krav til minimum Brix-verdier (tørrstoff i juice bestemmes med refraktometer og oppgis i Brix-verdier) i fruktjuice laget ved rekonstituering av juicekonsentrat. Disse minimumsverdiene (Brix) er oppført i egne lister i Codex Stan 247-2005 og i AIJN code of practice.

I endringsdirektiv 2009/106/EF innfører Kommisjonen lignende kvalitetskrav for fruktjuice fra konsentrat slik at det blir samsvar mellom Codex, AIJN og EU.  I Vedlegg I, del 1 (Definisjoner), punkt 1b, andre avsnitt innføres kvalitetskrav om at juice fra konsentrat skal ha samme analytiske egenskaper, (Brix-verdier (her tørrstoff i juice)) som den opprinnelige fruktjuicen hadde før konsentrering. Liste med Brix-verdier for den opprinnelige fruktjuicen er et nytt vedlegg i hoveddirektivet (vedlegg V).

Merknader

Rettsakten krever endringer i forskrift 2. september 2003 nr. 1116 om fruktjuice og lignende produkter.   

Administrative og økonomiske konsekvenser  

Merkeendringene har en overgangstid frem til 1. jan 2011, da skal all fruktjuice fra konsentrat bli merket "fra konsentrert fruktjuice". Innføring av minimum Brix-verdier for rekonstituert fruktjuice som standardisering av kvalitetskrav gir næringsmiddelindustrien konkrete verdier i stedet for skjønnsmessige verdier (regulert i Codex og bransjestandard). Endringene medfører liten konsekvens for næringsmiddelindustrien. Mattilsynet vil ut fra kontrolltekniske hensyn lettere kunne sjekke Brix-verdiene i forhold til Brix-verdiene på listen enn ved en skjønnsmessig vurdering. Innføring av Brix-verdier forenkler tilsynet med hensyn til kvalitet.

Sakkyndige instansers merkander

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Direktivet er en harmonisering av EUs regelverk med Codex Stan 247-2005 og AIJN code of practice uten at det innebærer realitetsendringer. Mattilsynet kan ikke se at rettsakten vil medføre EØS-rettslige eller andre problemstillinger av betydning. 

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/106/EF
Basis rettsaktnr.: 2001/112/EF
Celexnr.: 32009L0106

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.08.2009
Frist returnering standardskjema: 02.10.2009
Dato returnert standardskjema: 03.11.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 041/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.10.2009
Høringsfrist: 04.12.2009
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen