Styringsgruppen på høyt nivå vedr SSN

EU-Kommisjonsbeslutning 2009/584/EF om etablering av Styringsgruppen på høyt nivå vedr SafeSeaNet...

Commission Decision establishing the High Level Steering Group on SafeSeaNet...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.09.2009

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt og trådte i kraft i EU 31. juli 2009.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2002/59/EF om etablering av et felles europeisk maritimt trafikkovervåknings- og informasjonssystem stiller bl.a. krav til elektronisk informasjonsutveksling mellom EUs medlemsstater, men direktivet setter ikke krav til hvilket system som skal anvendes. EU vedtok bl.a. krav til innføring av det elektroniske informasjonsjonssystemet SafeSeaNet (SSN) ved vedtakelse av direktiv 2009/17/EF som endrer direktiv 2002/59/EF. I følge direktiv 2009/17/EF artikkel 22a må medlemsstatenes nasjonale elektroniske informasjonsutvekslingssystemer kunne kobles til det europeiske informasjonsutvekslingssystemet SafeSeaNet. Målsetningen med kravet er å effektivisere den faktiske informasjonsutvekslingen mellom maritime administrasjoner i Europa. SafeSeaNet muliggjør fullstendig oversikt over fartøy som har farlig og forurensende last om bord, og vil forenkle fartøyers meldeplikt. Norge har innført krav til informasjonsutveksling gjennom SafeSeaNet ved forskrift av 1999 nr 727 om krav til melding og utfylling av kontrolliste ved fartøyers transport av farlig eller forurensende last.

EU-Kommisjon er hovedansvarlig for forvaltning og politisk utvikling av det felles europeiske SafeSeaNet, jf direktiv 2009/17/EF vedlegg III punkt 2.1.2. Videre følger det av vedlegg III under punkt 2.2. at Kommisjonen skal etablere en styringsgruppe på høyt nivå som skal bistå i dens arbeid i forbindelse med SafeSeaNet.

Ved Kommisjonsbeslutning 2009/584/EF av 31. juli 2009 etablerer Kommisjonen "Styringsgruppen på høyt nivå vedrørende SafeSeaNet".

Styringsgruppens sammensetning er i følge Kommisjonsbesltuningens art 3:

 • en representant fra hver medlemsstat,
 • en representant fra Kommisjonen,
 • en observatør fra European Maritime Safety Agency (EMSA), 
 • og representanter fra medlemsstater av det europeiske økonomiske samarbeidsområdet kan delta som obeservatører

Styringsgruppens oppgaver er i følge Kommisjonsbeslutningen art 2:

 • rådgivning vedr utvikling av SSN
 • å gi anbefalning knyttet til effektiv og sikker bruk av SSN
 • veilede i bruk av SSN
 • bistå med vurderinger knyttet til om SSN fungerer tilfredsstillende  

Merknader

SafeSeaNet er operativt i Norge og Kystverket er en sentral aktør i utviklingen av systemet. Direktiv 2009/17/EF, herunder vedlegg III hvor omtale av etablering av styringsgruppen fremgår, har vært på høring hos berørte instanser. Høringsinstansene har særlig trukket frem etablering av SafeSeaNet i Europa som positivt. Det vises til at systemet gir Norge mulighet til å overvåke skipstrafikken langs hele norskekysten. Slik oversikt er en styrke for sjøsikkerheten i norske farvann.

Norge sikres deltakelse i Styringsgruppen gjennom Kommisjonsbeslutningen artikkel 3. pkt.5. Dvs Norge gis en observatørrett og har slik ikke stemmerett i Styringsgruppen.

Kommisjonsbeslutningen er etter sitt innhold av en slik karakter at den ikke formelt må gjennomføres i norsk rett.

FKD deltar i styringsgruppen.

Vurdering

Styringsgruppen legger føringer for den fremtidige utviklingen av SafeSeaNet. Norsk deltakelse i styringsgruppen er viktig for å ivareta norske interesser i dette arbeidet.

Det legges til grunn at norsk deltakelse i Styringsgruppen dekkes innenfor gjeldende budsjetter.   

Kommisjonsbeslutningen anses å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Ingen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/584/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/59/EF
Celexnr.: 32009D0584

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.08.2009
Frist returnering standardskjema: 30.09.2009
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen