Vet - import av storfeembryo

Kommisjonsvedtak 2009/873/EF av 30. november 2009 om endring av vedtak 2006/168/EF om listeføring av embryoinnsamlings- og produksjonsgrupper som er godkjent for import av storfeembryo til Fellesskapet...

Commission Decision 2009/873/EC of 30 November 2009 amending Decision 2006/168/EC as regards the listing of embryo collection and production teams for imports of bovine embryos into the Community...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 02.09.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og trer i kraft i EU 1. januar 2010. Rettsakten gjennomføres i norsk rett samtidig med direktiv 2008/73/EF. Det skjer trolig ca. 1. april 2010.

Sammendrag av innhold

Rettsakten oppdaterer vilkårene for import av storfeembryo fra tredjestater og gjelder fra 1. januar 2010. Oppdateringen er at kravet om at embryoene skal være innsamlet eller produsert av godkjent embryoinnsamlings- eller -produksjonsgruppe som er listeført i vedtak 2008/155/EF erstattes med krav om at embryoene skal være innsamlet eller produsert av godkjent embryoinnsamlings- eller -produksjonsgruppe som er godkjent i overensstemmelse med artikkel 8 i direktiv 89/556/EØF. Oppdateringen gjøres som følge av liste over godkjente embryoinnsamlings- og produksjonsgrupper i tredjestater ikke lenger offentliggjøres i form av et kommisjonsvedtak, men i henhold til nye forenklede rutiner fastsatt i artikkel 8 i direktiv 89/556/EØF som endret ved direktiv 2008/73/EF. De nye rutinene går ut på at embryo som importeres fra tredjestater skal være innsamlet eller produsert av embryoinnsamlings- eller embryoproduksjonsgruppe som er godkjent av kompetent myndighet i vedkommende tredjestat og oppført på en liste som offentliggjøres av EU-kommisjonen. 

Merknader

Gjennomføring av rettsakten er avhengig av at direktiv 2008/73/EF gjennomføres først. Direktivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Det kan tidligst skje i slutten av januar 2010. Forskrift som skal gjennomføre direktivet i norsk rett, bl.a. ved endring av forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe (storfeembryoforskriften), blir trolig fastsatt ca. 1. april 2010. Når direktivet er gjennomført, vil vedtak 2009/873/EF ikke kreve ytterligere endring i storfeembryoforskriften. Rettsakten må imidlertid føyes til i EØS-henvisningen i forskriftens hjemmelsfelt. Dette gjøres samtidig med gjennomføringen av direktiv 2008/73/EF. 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0873/2009/EF
Celexnr.: 32009D0873

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 01.04.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring: