Animaliekontroll

Kommisjonsforordning (EU) nr. 505/2010 av 14. juni 2010 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum ...

Commission Regulation (EU) No 505/2010 of 14 June 2010 amending Annex II to Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific rules for the organisation of officials controls on products of animal origin intended for human consumption...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.04.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.08.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten må ses i sammenheng med kommisjonsforordning (EU) nr 558/2010 av 24. juni 2010 (se eget posisjonsnotat) som blant annet medfører at sjøsnegler (marine gastropoder) kan høstes fra ikke klassifiserte områder.

Rettsakten medfører at også sjøsnegler, i tillegg til kamskjell, omfattes av bestemmelsen om at offentlig kontroll, når høsting skjer utenfor klassifiserte områder, skal utføres på fiskeauksjoner, ekspedisjonssentraler og produksjonsanlegg. Sjøsnegler er ikke filtrerende organismer. Faren for akkumulering av mikroorganismer relatert til fekal forurensing er dermed fraværende.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 om særlige regler for gjennomføring av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (animaliekontrollforskriften.

Rettsakten medfører ikke vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for bransjen eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 505/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0505

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.06.2010
Frist returnering standardskjema: 28.07.2010
Dato returnert standardskjema: 31.08.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 061/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.07.2010
Høringsfrist: 02.10.2010
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen