BEMIP

Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP)...

Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.04.2010

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ROMANAD_2016.02.08_11.32.52_5C4N2560_1.pdf

I 2015 ble BEMIP fornyet og forsterket gjennom en justert MoU som det er en link til over. En egen action plan ble også vedtatt som impliserer at det arbeid som pågår med markedsutvikliong og infrastruktur fortsetter. Men i tillegg er det politiske samarbeid på en rekke områder som fornybar energi, energieffektivisering og  forsyningssikkerhet.  I alt fem "actions" er en del av det nye BEMIP fra 2015. Det pågår i 2016 en konkretisering av hva innholdet i det nye BEMIP skal være. DEt viktigste området for de baltiske land er nok det pågående langsiktige arbeid med desynkronisering fra elektrisitetsystemet til Russland (UPS). Dette er en langsiktig utfordring fro de baltiske land. Tidshorisonten for dette er 10 år (pluss).

2015 ble også markert ved åpningen av en  ny forbindelse mellom Sverige og Litauen ( Norbalt) i desember 2015.

På gassiden har åpningen av LNG terminalen i Litauen (Klapeidas) tilllagt stor vekt.

BEMIP-prosessen startet opp i 2008 og hadde som siktemål å integrere de tre baltiske land og markedet rundt  Østersjøen med det europeiske marked. Det har også vært satt en stram fremdriftsplan for arbeidet som understøtter markedsdesign og infrastrukturutvikling. BEMIP har bidratt til en integrasjon av de baltiske land i Nordpool.

Arbeidet i BEMIP går etter en gitt timeplan satt av Kommisjonen i samarbeid med høynivågruppen. Noen el og gassinfrastruktur prosjekter er også aktuelle for støtte under European Energy Programme for Recovery (EEPR) gjennom vedtak i fra mars 2010.  

Det er utarbeidet fire fremdriftrapporter i BEMIP prosessen hvert år . Disse er publisert på DG Energy hjemmeside.

Under er det videre også link til DG Energy hjemmesider og aktuell informasjon om BEMIP og European Energy Programme for Recovery.

I linkene under finner en også omtale av de siste utviklingstrekk som har funnet sted etter 2015.  

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/bemip_en.htm

http://ec.europa.eu/energy/eepr/index_en.htm

Sammendrag av innhold

Effektiv integrasjon av markedet i østersjøregionen ble identifisert som en av seks hovedprioriteringer i den andre strategiske energigjennomgangen til Kommisjonen som ble vedatt i 2008. BEMIP-initiativet ble startet av den daværende President for Kommisjonen Barosso og bekreftet av det europeiske råd (EUs regjeringer) høsten 2008.  Målsettingen i BEMIP-prosessen har vært å integrere de tre baltiske land i det europeiske energimarked ved å styrke de fysiske forbindelser i regionen både innen elektrisitet og naturgass. Et hovedhensyn har vært å unngå at det baltiske energimarked utvikler seg til en "energy island" uten tilsrekkelig kontakt med EU/EØS-markedet. Både på elektristet og naturgass har de tre baltiske land tradisjonelt vært fysisk integrert med infrastruktur i Russland og det tidl. Sovjetunionen. En første MoU ble fornyet og forsterket i juni 2015 gjennom en ny MoU som også tok opp i seg mer polituiske samarbeidsområder som fornybar energi, energieffektivisering og forsyningssikkerhet.  I 2016 er disse nye områder i ferd med å bli konkretisert sammen med de pågående prosesser på markedsutvikling og infrastruktur.

Arbeidet ble organisert ved at det ble etablert en høynivågruppe bestående av representanter for Estland, Latvia, Litauen, Danmark, Sverige, Finland. Polen og Tyskland. Norge har blitt invitert med som obervatører til alle møtene. NOrge er også observatør i det nye forsterkede BEMIP fra 2015.

En handlingsplan ble vedtatt i 2009. Den 17.6 2009 ble en ikke-juridisk bindende MOU om BEMIP også undertegnet av landene. Det fremgår her at Norge er observatører i prosessen. En ny handloingsplan er også vedtatt i 2015 og den kan finnes i linkene under.

Arbeidet har til 2015 fulgt to hovedlinjer. For det første har arbeidet på elektrisitetssiden vært fokusert på å utvikle et marked basert på den nordiske modell (Nordpool-modellen), og Nordpool har også vært inne som rådgiver i prosessen. En "roadmap" i flere steg er definert. Arbeidet på elektristetssiden går relativt fort fremover.

For et andre har det vært arbeidet med å definere kritiske infrastruktur-forbindelser mellom land. Både Estlink II (elforbindelse mellom Finland og Estland) og Nordbalt (Sverige-Baltikum) har vært med på listen over prioriterte prosjekter. Nordbalt ble åpnet i desember 2015. Det arbeides også med å forsterke forbindelsene mellom de baltiske land (Norbalt II)

Prosjekter som har vært listet i BEMIP har også vært aktuelle for EU støtte under finanskrisepakken øremerket til energi, dvs European Energy Programme for Recovery (EEPR).  Prosjekter kan også være støtteverdige innen EU-ordningen med transeuropeiske energinettverk (TEN-E). Ettrer at energinfrastrukturforordningen er vedtatt kan prioriterte prosjekter av felles europeisk interesse bli støttet gjennom Connecting Europe Facility (CEF). Prosjekter innen rqammen av BEMIP har også blitt prioritert i den andre liste med PCI prosjekter vedtatt i 2015. De baltiske land og Polen har spesielt lagt vekt på å oppnå støtte via PCI og CEF.

Vurdering

Norge er observatører i høynivågruppen, og deltakelse er viktig siden dette dreier seg om utvikling av markeder som grenser inn mot Norge i EU/EØS.  

BEMIP-prosessen er komplementær til gjennomføring av lovgivning i den tredje energimarkedspakke og gir en viss støtte til at prosjekter som kan omfattes av Energiinfrastrukturforodningen som et felles europeisk prosjekt og oppnå støtte fra Connecting Europe Facility (CEF).

Det er en viss dynamikk i prosessen og BEMIP har også bidratt til både markedsdesign på elektrisitetsområdet og økt fokus på betydningen av infrastruktur De baltiske land har gitt BEMIP høy prioritet siden prosessen skulle bidra til større integrasjon av energimarkedene i EU.

Norge vil også følge løpende de nye og mer politiske samarbeidsområder som er introdusert etter 2015 ved signering av ny MoU for BEMIP.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Annet
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen