Direktiv 2010-4-EF To hårfargestoffer

Kommisjonsdirektiv 2010/4/EU av 8. februar 2010 som endrer rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for tilpasning av vedlegg III til den tekniske utviklingen...

Commission Directive 2010/4/EU of 8 February 2010 amending, for the purpose of adaptation to technical progress, Annex III to Council Directive 76/768/EEC concerning cosmetic products...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.04.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.06.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVI. Kosmetikk

Status

Direktivet ble vedtatt av Europakommisjonen 8. februar 2010.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Direktivet gir en mindre justering av vedlegg III i EUs grunndirektiv på kosmetikkområdet, rådsdirektiv 76/768/EØF. Vedlegg III lister stoffer det er tillatt å anvende på visse vilkår. Direktivet medfører en mindre endring av reguleringen av hårfargestoffer. To slike stoffer som har vært ført opp i vedlegget som midlertidig godkjent siden 2001 blir ved denne endringen tillatt uten tidsbegrensing på innskjerpede bruksvilkår. Tidligere EU løpenummere: 2,26 og 2,29.

Merknader

Direktivet medfører tilsvarende endring av forskrift 1995 nr. 871 for produksjon, import og frambud mv. av kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

- Administrative konsekvenser

Direktivet medfører ikke noen utvidelse av kosmetikkforskriftens allerede meget omfattende spesifikke stoffregulering. Implementeringen medfører derfor ikke noen administrative konsekvenser verken for norsk næringsliv eller forvaltning.

- Økonomiske konsekvenser for norsk næringsliv

Medlemmene av Kosmetikkleverandørenes forening (KLF) står for ca 70 % av utbudet av kosmetikk i Norge. KLF er medlem av den europeiske bransjeorganisasjonen COLIPA som samarbeider nært med Europakommisjonen ved utarbeidelse av direktiver innen kosmetikkområdet. Bransjen har stor innflytelse på dette arbeidet. COLIPA har ikke hatt innvendinger til reguleringstiltaket i direktiv 2010/4/EC slik det nå er vedtatt i EU. Det er lagt inn en romslig overgangstid etter COLIPAs ønske. Etter det Mattilsynet kjenner til kom det ikke inn innvendinger fra annen industri da Europakommisjonen hørte direktivutkastet. Dette indikerer at tiltaket ikke innebærer noen nevneverdig økonomisk belastning for næringslivet innen EU. Det kan tvert imot være økonomisk fordelaktig for kosmetikkindustrien ved at tilliten til at parfymeingredienser er trygge i bruk øker. Ingen av produktene som berøres av tiltaket produseres i Norge. Gjennom KLFs medlemskap i COILPA er også norske næringslivsinteresser ivaretatt. Norsk næringsliv blir dermed ikke nevneverdig berørt økonomisk.

- Økonomiske konsekvenser for forvaltningen/tilsynet

Ingen. Nye bestemmelser som innføres bør prinsipielt følges opp med kontrolltiltak. Mattilsynet anser det allikevel ikke nødvendig å øke tilsynsavgiften som følge av disse nye kravene i regelverket.

- Samfunnsøkonomisk lønnsomhet

EU har gjennomført tiltaket på grunnlag av risikovurderinger ved sin vitenskapskomité SCCP. Et av stoffene er et sekundært amin som kan omdannes til kreftfremkallende nitrosamin dersom der er sammen med nitroserende annen ingrediens. Det er nå innført forbud mot slik blanding samtidig som den maksimalt tillatte konsentrasjonen er satt ned fra 1,0 % til 0,2 %. Det andre stoffet er sterkt allergifremkallende, men produkter som inneholder stoffet får nå en mye strengere advarselsmerking i forhold til allergi. Tiltaket har derfor en helsegevinst samtidig som kostnadene vil være neglisjerbare. Gjennomføring vil dermed være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Sakkyndige instansers merknader  

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.  

Vurdering

Direktivet er et ledd i Europakommisjonens arbeid med å komme frem til en positivliste for stoffer som kan brukes til hårfarging. Det er i tråd med EUs strategi for å komme frem til en slik liste. Norge har sluttet seg til denne på teknisk nivå i Europakommisjonens arbeidsgruppe for kosmetikk. En positivliste for hårfargestoffer basert på grundige sikkerhetsvurderinger slik det legges opp til, vil være en vesentlig forbedring av kosmetikkregelverket. Dette medfører en helsegevinst slik som tidligere opplyst. Gjennomføring av dette deltiltaket vil også i seg selv være samfunnsøkonomisk lønnsomt.  

Mattilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/0004/EF
Basis rettsaktnr.: 1976/0768/EF
Celexnr.: 32010L0004

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.02.2010
Frist returnering standardskjema: 31.03.2010
Dato returnert standardskjema: 02.07.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 129/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.06.2010
Høringsfrist: 15.07.2010
Frist for gjennomføring: 11.12.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker