Endring av plastdirektivet

Kommisjonsvedtak 2010/169/EU av 19. mars 2010 om at 2,4,4'-triklor-2'-hydroksydifenyl eter ikke skal inngå i unionslisten over tilsetningsstoffer i plast som er tillatt å bruke i produksjon av plastmaterialer og gjenstander ment å komme i kontakt med næringsmidler under direktiv 2002/72/EF...

Commission Decision 2010/169/EU of 19 March 2010 concerning the non-inclusion of 2,4,4'-trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether in the Union list of additives which may be used in the manufacture of plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs under Directive 2002/72/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.04.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.06.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 19. mars 2010 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler Europakommisjonens vedtak om ikke å inkludere triklosan i unionslisten (positivliste), i henhold til vedlegg III til kommisjonsdirektiv 2002/72/EF (plastdirektivet). Dette kommer av at produsenten har trukket søknaden tilbake.

Kommisjonsdirektiv 2002/72/EF regulerer bruk av plast i matkontaktmaterialer. Vedlegg III til dette direktivet etablerer en unionsliste over tilsetningsstoffer som kan brukes i produksjonen av plast. Frem til 31. desember 2009 har det vært tillatt å bruke andre tilsetningsstoffer enn de som sto på listene, forutsatt at de var i samsvar med artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1935/2004 (rammeforordningen for matkontaktmaterialer), som sier at stoffene skal være helsemessig trygge.

Fra 1. januar 2010 ble unionslisten en lukket positivliste, som eksluderer bruk av andre tilsetningsstoffer enn de som står oppført i listen. Unntaket er de 17 stoffene som skal overflyttes til unionslisten fra en foreløpig liste - "venteliste" - som ligger på Europakommisjonens hjemmeside. EFSA har gitt en positiv vurdering av alle stoffene, og de vil fortløpende overføres til unionslisten.

23. mars 1998 sendte Ciba Inc inn en søknad om å få bruke 2,4,4'-triklor-2'-hydroksydifenyl eter (triklosan) som tilsetningsstoff i plast brukt i matkontaktmaterialer. Stoffet ble plassert på den foreløpige listen - "ventelisten" - over tilsetningsstoffer.

15. mars 2004 konkluderte EFSA med at stoffet kunne aksepteres, under forutsetning av at stoffet ikke migrerer over i næringsmidlet i mengder over 5 mg/kg næringsmiddel. Stoffet oppfylte dermed kriteriene for å kunne flyttes over på unionslisten.

21. april 2009 informerte Ciba Inc om at de ønsket å trekke søknaden om triklosan tilbake, fordi de mente det ikke lenger var aktuelt å bruke dette stoffet i plast.

Ettersom det ikke lenger finnes en gyldig søknad, har Europakommisjonen fattet vedtak 19. mars 2010 om ikke å inkludere triklosan i unionslisten. Stoffet er samtidig fjernet fra den foreløpige listen. Matkontaktmaterialer av plast produsert med triklosan før 1. november 2010 kan brukes frem til 1. november 2011.

Merknader

Rettsakten medfører ingen behov for endring i matkontaktforskriften, fordi det i dag er positivlisten samt den foreløpige "ventelisten" som gjelder. Triklosan er nå fjernet fra listene. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og onkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Triklosan har vært tillatt i matkontaktmaterialer i bruk i Norge under de restriksjoner som er gitt av EFSA. Etter 1. november 2011 vil triklosan ikke lenger være tillatt. Mattilsynet gjør i denne sammenheng oppmerksom på at triklosan er et kontroversielt stoff ved at utslipp i miljøsammenheng kan medføre problemer med resistens/kryssresistens.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/169/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/72/EF
Celexnr.: 32010D0169

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.03.2010
Frist returnering standardskjema: 05.05.2010
Dato returnert standardskjema: 02.07.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 115/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker