Endring av slots-forordningen

Forslag til konsolidering (kodifisering) av gjeldende EU-regelverk om koordinering av lufthavnslots (tidsluker) (KOM (2009) 634)...

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for the allocation of slots at Community airports...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.04.2010

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Kommisjonens forslag COM(2009)634final [2009/0176(COD)] er datert 20. november 2009.

Saken er ikke behandlet i Spesialutvalget for transport.

Sammendrag av innhold

Dette er en kodifisert versjon av Kommisjonsforordning (EØF) nr. 95/93.  Endringer som opp gjennom årene gjøres i de enkelte forordningene forblir fordelt på flere rettsakter, og for at den vanlige borger bedre skal få oversikt over omfanget av den rettsakt han er interessert i, så har Kommisjonen fattet et vedtak den 1. april 1987 om at alle rettsakter skal kodifiseres når de er blitt endret maksimum 10 ganger.  Kommisjonen har likeledes oppfordret sin administrasjon til å sørge for at slik kodifisering til og med skjer oftere enn ved hver 10. endring.  Denne kodifiserte versjonen av Kommisjonsforordning (EØF) nr. 95/93 innebærer derfor i praksis ingen endringer sammenliknet med hva som tidligere er vedtatt tatt inn i EØS-avtalen og implementert i norsk lov.  Denne forordningen etablerer et regelverk for fordelingen av tidsluker (slots) til flyselskap som trafikkerer flyplasser med altfor stor trafikktetthet.  Regelverket er utarbeidet med det formål å være nøytralt, transparent og ikke-diskriminerende.  Regelverket skal også tilrettelegge for konkurranse i luftfartsmarkedet og oppmuntre etableringen av nye ruter.  Dersom luftfartsmyndighetene i det enkelte land fatter beslutning om å underlegge en flyplass dette regelverket, må det samtidig utnevnes en uhildet person som koordinator for flyplassen.

Merknader

Kommisjonsforordning (EØF) nr. 95/93 samt i praksis alle senere endringer er tatt inn i EØS-avtalen.  Enkelte endringer er dog i praksis ikke kommet med.  Dette gjelder midlertidige endringer av kravet til flyselskapene om at minst 80 % av tildelte tidsluker (slots) må benyttes i løpet av en trafikkprogramperiode for å være sikret de samme slots i neste tilsvarende trafikkprogramperiode.  Under Irak-krigen, fugleinfluensaen og finanskrisen, vedtok EU som hastesak visse midlertidige lettelser i dette kravet.  Disse midlertidige lettelsene ble gjort gjeldende kun for den ene trafikkprogramperioden som flyselskapene da var inne i, og perioden var over før det var mulig å få de respektive endringene tatt i EØS-avtalen.  I ingen av de tre tilfellene har dette i praksis fått følger for flyselskap som trafikkerer norske koordinerte lufthavner, og siden alle de tre endringene er tidsbegrenset til hver sin trafikkprogramperiode, har det ingen praktisk betydning at disse endringen står oppført i den kodifiserte versjonen.

Sakkyndige instansers merknader

Den kodifiserte versjonen vil ikke bli sendt på høring til aktuelle flyselskap og flyselskapenes organisasjoner.

Vurdering

Norge er gjennom EØS-avtalen en integrert del av det indre marked på luftfartens område.  Dette gir de norske flyselskapene de samme rettigheter og de samme forpliktelsene som øvrige europeiske flyselskap.  Imidlertid er allikevel ikke konkurransevilkårene alltid helt like, hvilket skyldes at forholdet til tredjeland ikke er en del av EØS-avtalen.  Når f.eks. EU samlet inngår en luftfartsavtale med et tredjeland, så er ikke Norge inkludert,  Norsk internasjonal luftfartspolitikk har derfor som målsetting å søke å gi de norske flyselskapene de samme konkurransevilkår og de samme rammebetingelser som det som gjelder for deres europeiske konkurrenter for øvrig.  Norge ønsker derfor å kunne knytte seg til slike avtaler, og argumentet om like konkurransevilkår bli i slike sammenhenger sterkt understreket.  Dette blir således et argument for å følge Europa også i dette tilfellet og å sørge for at vi fortsatt har et ens lovverk på luftfartens området.  Den kodifiserte versjonen av slots-forordningen bør derfor tas inn i EØS-avtalen.   

Konklusjon

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2009)634
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker