EØS-notatbasen

Endringer i animaliekontrollforordningen

Kommisjonsforordning (EU) nr. 151/2011 av 18. februar 2011 som endrer vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 når det gjelder oppdrettsvilt...

Commission Regulation (EU) No 151/2011 of 18 February 2011 amending Annex I to Regulation (EC) no 854/2004 of the European Parliament and of the Council as regards farmed game ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.04.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Saken har vært til diskusjon i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon biologisk trygghet, 16. mars 2010.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endring av forordning (EF) nr. 854/2004, vedlegg I avsnitt IV kapitel VII punkt 4, tillegg av nytt punkt 5, og nytt helsesertifikat C i kapittel X.

Dokumentet må ses i sammenheng med kommisjonsforordning (EU) nr. 150/2011 som blant annet fastsetter at kompetent myndighet i det enkelte tilfellet kan tillate at oppdretter eller driftsansvarlig for næringsmiddelforetak som holder oppdrettsvilt, på vegne av veterinærtjenesten, attesterer avliving og avblødning.

Nytt punkt 4 fastsetter at sertifikatet i (EF) nr. 854/2004 vedlegg I Kapittel X del A skal følge levende dyr som er inspisert ante mortem ved driftsenheten. Videre fastsetter punkt 4 at sertifikatet i (EF) nr. 854/2004 vedlegg I Kapittel X del B skal følge skrotten til de dyr som er inspisert og slaktet ved driftsenheten. Atter videre fastsetter punkt 4 at nytt sertifikat i (EF) nr. 854/2004 vedlegg I Kapittel X del C skal følge skrotten til de dyr som er inspisert og slaktet ved driftsenheten i henhold til forordning (EU) nr. 853/2004 vedlegg III avsnitt III punkt 3a.

For tilfeller hvor kompetent myndighet tillater oppdretter eller driftsansvarlig ved næringsmiddelforetak å attestere avliving og avblødning, oppstiller endringen en tilføyelse i punkt 5 om at tilsynsveterinær eller annen offentlig godkjent veterinær skal foreta rutinemessig kontroll av at avliving og avblødning gjennomføres på en akseptabel måte.

Det er for øvrig ikke behov for at det nye sertifikatet i (EF) nr. 854/2004 vedlegg I Kapittel X del C blir undertegnet av offentlig eller annen godkjent veterinær, ettersom dette ikke er påkrevd, jfr. forordning (EF) nr. 853/2004 og endringen av denne i kommisjonsforordning (EU) nr. 150/2011. 

Merknader
Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1622 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (animaliekontrollforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Endringen antas å ha positive konsekvenser for næringen. Næringsmiddelforetaket slipper å avtale tid med veterinær før avliving skal finne sted, hvilket antas å være tidsbesparende og ressurseffektiviserende for næringsmiddelforetak og kontrollmyndighet.

Sakkyndig instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Underveis i arbeidet med rettsakten, har det vært foreslått fra kommisjonen å begrense omsetningen av oppdrettsvilt hvor tilsynsveterinæren ikke har vært tilstede under avliving og avblødning. Forslaget gikk ut på å begrense til nasjonal omsetning. Flere medlemsstater og Norge uttrykte umiddelbar skepsis mot forslaget om begrensning til nasjonal omsetning ettersom det ikke er i samsvar med prinsippet om fri omsetning av trygg mat i Fellesskapet. Forslaget er nå tatt ut av rettsakten. Norge har uttrykt støtte for rettsakten slik den nå foreligger.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 151/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0151

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.03.2011
Frist returnering standardskjema: 15.04.2011
Dato returnert standardskjema: 07.02.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 075/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.03.2011
Høringsfrist: 31.05.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: