Endringsforordning til lysstoffrør (245/2009)

Kommisjonens forordning (EF) nr. 347/2010 av 21. april 2010 om endring av Kommisjonens forordning (EF) nr. 245/2009 angående krav til miljøvennlig design av lysstoffrør uten innebygget forkobling og høytrykksdamplamper, samt tilhørende forkoblinger og armaturer, (EØS-relevant tekst)...

COMMISSION REGULATION (EU) No 347/2010 of 21 April 2010 amending Commission Regulation (EC) No 245/2009 as regards the ecodesign requirements for fluorescent lamps without integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and for ballasts and luminaires able to operate such lamps...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.04.2010

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.02.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen har virkningsdato i EU 13. april 2010. Gjennomført i norsk rett:  21.12.2011. Anvendes fra i Norge:  01.01.2012.   

Sammendrag av innhold

Etter at forordning nr 245/2009 om kontor- og veibelysning samt allmenn belysning ble vedtatt, ble det klart at enkelte krav i forordningen måtte endres for å unngå utilsiktede virkninger med hensyn til de omfattede produktenes tilgjengelighet og ytelse. En av de viktigste endringene er at forkoblinger til nødlys og eksplosjonssikre lamper må, gjennom en unntaksbestemmelse, fritas fra krav. Dette må skje hurtigst mulig for å unngå sikkerhetsproblemer. Ellers er ett av hovedmålene med forordning nr 245/2009 å utfase halofosfat (ett-bånds (Osram 20/30 og Philips 29/33)) lysstoffrør. Imidlertid har mange modeller av denne lampetypen havnet i kategorien som fritas fra kravene i forordningen. Dette er ikke tilsiktet. En annen viktig endring av forordning nr 245/2009 er at enkelte lamper, som fra før er fritatt fra energieffektivitetskrav, også må få tilsvarende fritak fra levetidskrav (lamp lumen maintenance and lamp survival) for ikke å bli utilsiktet utfaset. Dette ville fremtvinge en altfor tidlig, og en fullstendig utilsiktet, fjerning av lampetyper som utbyttbare høytrykksnatrium lyskilder, eller hele familien av sirkulære lysstoffrør. En utskiftning av belysningen ville påføre forbrukerne høye utskiftningskostnader. I tillegg er det behov for å koordinere kravene om produktinformasjon i de to forordningene nr 245/2009 om kontor- og veibelysning samt allmenn belysning og forordning nr 244/2009 om ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger.

Det foreligger fire hovedkategorier av endringer:

1. Oppklaring av tvetydige bestemmelser 

Eksempel: 

I Anneks I beskrives tre faser med krav for lysstoffrør uten innebygget forkobling og høytrykksdamplamper. Kravet i tredje fase, dvs. det som inntreffer etter åtte år (2017) er formulert på en tvetydig måte.

Det opprinnelige kravet lyder: Lysstoffrør uten innebygget forkobling skal være konstruert til drift med forkoblinger i energiklasse A2 i følge punkt 2.2, eller bedre.

Det reviderte kravet lyder: Lysstoffrør uten innebygget forkobling skal være konstruert til drift med kun høyfrekvente forkoblinger.

2. Justering av unntaksbestemmelsene 

Unntaksbestemmelsene justeres for å unngå

- at enkelte lamper som var ment å dekkes av forordningen, faller utenfor 

- å fase ut lamper som etter intensjonen skulle unntas fra forordningen.

Eksempler på justeringer: 

  • fjerne et utilsiktet unntak for halofosfatlamper
  • tilføye unntak for lamper og forkoblinger til nødlys

3. Justering av nivået på enkelte krav

Enkelte krav må justeres for å unngå utilsiktet utfasing av produkter.

Eksempler på krav som må justeres:

- Effektivitetskrav til bestemte kompaktlysstoffrør (CFLs)

- Krav til levetid for bestemte lysstoffrør

4. Bedre koordinering med andre økodesignforordninger og spesielt forordning nr. 244/2009 om ikke-retningsbestemte lyskilder i boliger

Eksempler:

- oppnå en felles tilnærming til unntaksbestemmelser for spesiallamper

- oppnå en felles tilnærming til bestemmelsene som gjelder anbefalte målemetoder ved markedsovervåking 

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

NVE har sendt endringsforordningen til uttalelse hos norske fagmiljøer og den norske produsenten av lysarmaturer,Glamox Luxo lighting. Produsenten og de fagmiljøene som har besvart vår henvendelse mener at endringsforordningen ikke vil ha noen konsekvenser for norske næringsinteresser.    

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 347/2010
Basis rettsaktnr.: 0125/2009
Celexnr.: 32010R0347

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.04.2010
Frist returnering standardskjema: 07.06.2010
Dato returnert standardskjema: 23.11.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 067/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 01.01.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker