Fôrmiddelkatalog

Kommisjonsforordning (EU) nr. 242/2010 av 19. mars 2010 som etablerer Fôrmiddelkatalogen...

Commission Regulation (EU) No 242/2010 of 19 March 2010 creating the Catalogue of feed materials...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.04.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.08.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 767/2009 om merking og omsetning av fôrvarer krever at det skal etableres en katalog over fôrmidler som omsettes i EU. Den skal inneholde navn på fôrmidlene, beskrivelse av dem og krav til obligatoriske opplysninger ved merking og omsetning. Oversikten over de viktigste fôrmidlene kommer fra flere tidligere EU-direktiv, disse samles nå i en forordning og de tidligere direktivene oppheves. Det er første versjon av katalogen som nå er etablert. Den er ikke mye endret i forhold til opplysningene i gjeldende direktiver.

Katalogen inneholder innledningsvis en ordliste som forklarer prosesser/behandlingsmåter fôrmidlene har gjennomgått, for eksempel tørking, maling, pressing osv og navnet på produktet etter prosesseringen. Videre består den av en ikke uttømmende liste over de viktigste fôrmidlene, inndelt i kapitler som korn, oljevekster mv. For hvert enkelt fôrmiddel er det angitt fortløpende nummer, navn, beskrivelse av fôrmiddelet og krav til obligatoriske opplysninger ved merking og omsetning. Det er nå et eget kapittel i katalogen om produkter og biprodukter fra fermenteringprosesser og ammoniumsalter. Dette omfatter blant annet bioprotein, biprodukter fra aminosyreframstilling og gjær, som ikke lenger krever godkjenning, men betraktes som "vanlige fôrmidler".

Det er ikke krav om å bruke katalogen, men benytter en de fôrmiddelnavnene katalogen inneholder, kreves det at fôrmiddelet skal svare til beskrivelsen i katalogen, og de obligatoriske opplysningene ved merking skal oppgis. I praksis betyr det at katalogen vil bli brukt i de aller fleste tilfelle. Katalogen skal gjelde i EU fra 1. september 2010, samtidig med ikrafttredelsen for forordning EF nr. 767/2009.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer, fôrvareforskriften, og endringen foretas i vedlegg 2C (ordlista) og 2D (fôrmiddellista) og i vedlegg 4 A (bioprotein mv). Fôrvareforskriften har allerede samlet alle direktivene om fôrmidler i ei liste, unntatt bioprotein, som nå inngår i lista i vedlegg 2D. Siden beskrivelsen av prosesser og innholdet i fôrmiddellista er lite forandret, vil det ikke få konsekvenser for fôrindustrien som merker sine fôrvarer eller for forbrukerne som kjøper disse varene. Kommisjonen i nært samarbeid med den europeiske fôrindustrien arbeider imidlertid med første revisjon av forordning (EF) nr. 242/2010 nå, og den blir en betydelig mer omfattende katalog.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 242/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0242

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.03.2010
Frist returnering standardskjema: 15.04.2010
Dato returnert standardskjema: 31.08.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.04.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 009/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.04.2010
Høringsfrist: 23.06.2010
Frist for gjennomføring: 01.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker