Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 333/2010 av 22. april 2010 om godkjenning av nytt bruksområde for Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôr til avvent smågris (innehaver av godkjenningen Calpis Co. Ltd. Japan, representert i den Europeiske Union ved Calpis Co. Ltd. Europe Repr...

Commission Regulation (EU) No 333/2010 of 22 April 2010 concerning the authorisation of a new use of Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) as a feed additive for weaned piglets (holder of the authorisation Calpis Co. Ltd. Japan, represented in the European Union by Calpis Co. Ltd. Europe Represent...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.04.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.08.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et mikroorganismepreparat produsert av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôr til avvent smågris. Preparatet er allerede godkjent til bruk i slaktekyllingfôr ved Kommisjonsforordning (EF) nr. 1444/2006. Mikroorganismen er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1820. Godkjenningen er gitt til firmaet Calpis Co. Ltd. Japan, ved deres Europakontor, og den har varighet til 13. mai 2020.

EFSA har vurdert denne anvendelsen av preparatet og finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. De bekrefter også at det kan påvirke tilvekst og trivsel hos avvent smågris positivt. Det anbefales brukt i fôr til smågris opp til ca 35 kg. levendevekt. Ved håndtering av preparatet bør en benytte verneutstyr som hansker, briller og støvmaske. Det er angitt analysemetode for preparatet. Godkjennnigen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II. Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Fôrindustrien kan nå bruke dette mikroorganismepreparatet i fôr til flere dyrearter, og det kan være en forenkling og gi innsparte kostnader.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 333/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0333

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.04.2010
Frist returnering standardskjema: 13.05.2010
Dato returnert standardskjema: 31.10.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.04.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 008/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.05.2010
Høringsfrist: 05.07.2010
Frist for gjennomføring: 01.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen