Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 334/2010 av 22. april 2010 som endrer forordning (EF) nr. 721/2008 om sammensetningen av fôrtilsetningsstoffer...

Comission Regulation (EU) No 334/2010 of 22 April 2010 amending Regulation (EC) No 721/2008 as regards the composition of feed additives...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.04.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.08.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EF) 721/2008 godkjenner et preparat av den røde, karotenrike bakterien Paracoccus carotenifaciens som tilsetningsstoff i fôr til laks og ørret. Preparatet er klassifisert i kategorien Sensoriske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen a (ii) Fargestoffer; stoffer som gir farge til de animalske produktene når de tilsettes fôret.

Etter at denne godkjenningen ble gitt, er det søkt om godkjenning av en endring i preparatets sammensetning. Det er nå gitt godkjenning til et preparat som inneholder 7-15 g adonirubin og 1-5 g chantaxanthin/kg tilsetningsstoff. Tidligere var det godkjent et snevrere område for innhold av de to fargestoffene i preparatet, henholdsvis 10-15 g og 3-5 g/kg. EFSA har vurdert endringen og finner at den ikke påvirker effekten av eller tryggehten ved å bruke preparatet. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II. Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. Fôrindustrien har allerede tatt i bruk preparatet, og selv om innholdet av fargestoffer i det kan variere mellom videre grenser nå, skal det ved merking av tilsetningsstoffet ved omsetning angis hvilket innhold det har av de ulike fargestoffene, slik at en vet hva en kjøper.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings-og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvlget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 334/2010
Basis rettsaktnr.: 1831/2003
Celexnr.: 32010R0334

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.04.2010
Frist returnering standardskjema: 13.05.2010
Dato returnert standardskjema: 31.08.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.04.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 008/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.05.2010
Høringsfrist: 05.07.2010
Frist for gjennomføring: 01.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker