Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 335/2010 av 22. april 2010 om godkjenning av sink-chelat av methioninhydroksyanalog som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter...

Commission Regulation (EU) No 335/2010 of 22 April 2010 concerning the authorisation of zinc chelat of hydroxy analogue of methionine as a feed additive for all animal species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.04.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.08.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et mikromineralpreparat som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter. Preparatet er klassifisert i kategorien Tilsetningsstoffer med ernæringsegenskaper, den funksjonelle gruppen Mikromineraler og har identifikasjonsnr. 3b6.10. Godkjenningen er ikke gitt til noe spesielt firma, men til preparatet, og den har varighet til 13. mai 2020.

EFSA har vurdert preparatet, og de finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. De bekrefter også at det er en god kilde for tilgjengelig sink i fôret til alle dyrearter. Det er satt ulike grenser for største tillatte innhold av sink, Zn, i mg/kg fullfôr til kjæledyr, fisk, melkeerstatning og til de andre dyreartene. Preparatet var tidligere godkjent som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling ved forordning (EF) nr. 888/2009, og denne godkjenningen oppheves nå. Preparatet skal blandes inn i fôret i form av en premiks, og det anbefales å bruke verneutstyr som briller, hansker og støvmaske når preparatet håndteres. Det er angitt analysemetode for preparatet. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II.  EFSAs vurdering bygger utprøving av stoffet i fôr til kalv, smågris og verpehøner, men det er ikke evaluert spesielt som tilsetningsstoff i fôr til akvatiske dyr. Andre sinkforbindelser er godkjent til bruk i fiskefôr fra før. Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. Fôrindustrien får en ny kilde for sinktilsetning til fôr, og dette preparatet kan brukes i fôr til alle dyrearter. Det medfører en forenkling og kan være kostnadsbesparende, siden det ikke er nødvendig å bruke ulike sink-kilder til ulike fôrblandinger. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 335/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0335

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.04.2010
Frist returnering standardskjema: 13.05.2010
Dato returnert standardskjema: 31.08.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.04.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 008/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.05.2010
Høringsfrist: 05.07.2010
Frist for gjennomføring: 01.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen