Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 348/2010 av 23. april 2010 om godkjenning av L-isoleusin som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter...

Commission Regulation (EU) No 348/2010 of 23 April 2010 concerning the authorisation of L-isoleucine as a feed additive for all animal species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.04.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.08.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av aminosyren L-isoleusin produsert av Escherichia coli (FERM ABP-10641) som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter. L-isoleucin er produsert ved hjelp av en genmodifert E-colistamme. Preparatet er klassifisert i kategorien Tilsetningsstoffer med ernæringsmessige egenskaper, den funksjonelle gruppen Aminosyrer, deres salter og analoger og har identifikasjonsnr. 3c3.8.1. Godkjenningen er ikke gitt til et spesielt firma, men til preparatet, og den har varighet til 14. mai 2020.

EFSA har vurdert L-isoleusin og finner den trygg for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. De vurderer aminosyren som en kilde for tilgjengelig isoleusin til alle dyrearter. En skal bruke støvmaske ved håndtering av preparatet. Ved merking skal vanninnholdet oppgis. Det er angitt analysemetode for preparatet. Godkjenning er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer vedlegg II. L-isoleusin har ikke tidligere vært godkjent som tilsetningsstoff i fôr. Aminosyrer generelt har fått større oppmerksomhet i den senere tida, da proteinfôrmidler er dyre, og det kan være et alternativ å tilsette aminosyrer i fôret. Bruken av L-isoleusin vil avhenge av hvilke fôrmidler som inngår i fôrblandingene, og i landdyrfôr er det ikke aktuelt for tida. Med økt bruk av planteprotein-fôrmidler i fôr til akvatiske dyr, kan aminosyren bli aktuell å benytte.

Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. Fôrindustrien vil vurdere bruk av L-isoleusin som fôrtilsetningsstoff ut fra praktiske og økonomiske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 348/2010
Basis rettsaktnr.: 1831/2003
Celexnr.: 32010R0348

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.04.2010
Frist returnering standardskjema: 21.05.2010
Dato returnert standardskjema: 31.08.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.04.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 008/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.06.2010
Høringsfrist: 24.08.2010
Frist for gjennomføring: 01.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker