Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 349/2010 av 23. april 2010 om godkjenning av kopper-chelat av methioninhydroksyanalog som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter...

Commission Regulation (EU) No 349/2010 of 23 April 2010 concerning the authorisation of copper chelate of hydroxy analogue of methionine as a feed additive for all animal species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.04.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.08.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et mikromineralpreparat, kopper-chelat, som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter. Preparatet er klassifisert i kategorien Tilsetningsstoffer med ernæringsegenskaper, den funksjonelle gruppen Mikromineraler og har identifikasjonsnr. 3b4.10. Godkjenningen er ikke gitt til et spesielt firma, men til preparatet, og den har varighet til 14. mai 2020.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. De bekrefter at preparatet er en god kilde for tilgjengelig kopper i fôr til alle dyrearter. Preparatet er allerede godkjent som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling ved forordning (EF) nr. 1253/2008. Den rettsakten oppheves nå. Det er satt grenseverdier for største tillatte innhold av kopper i fôr til ulike dyrearter, og disse er ikke endret. Preparatet skal tilsettes fôret i form av en premiks. Videre anbefales det å bruke verneutstyr som briller, hansker og støvmaske når preparatet blir håndtert. Ved merking av tilsetningsstoffet skal følgende tekst brukes:

   Til sau hvis innholdet av kopper, Cu, i fôret overstiger 10 mg Cu/kg: "Innholdet av kopper i fôret kan forårsake forgiftning av visse saueraser".

   Til storfe som har utviklet drøvtyggerfunksjonen hvis innholdet av kopper, Cu, i fôret er lavere enn 20 mg Cu/kg: "Innholdet av kopper i fôret kan medføre koppermangel hos  storfe på beite, dersom beitegraset har høyt innhold av molybden eller svovel".

Det er angitt analysemetode for preparatet. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Kommisjonens hjemmel for å utarbeide regler på dette området er Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 23. september 2003 om tilsetningsstoffer i fôrvarer, art. 9. 

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II. EFSAs vurdering bygger på utprøving av stoffet i fôr til kalv, smågris og verpehøner, men det er ikke spesielt evaluert som tilsetningsstoff i fôr til akvatiske dyr. Andre kopperforbindelser er godkjent til bruk i fiskefôr fra før.

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Fôrindustrien får en ny kilde for koppertilsetning til fôr til alle dyrearter. Dette vil være en forenkling, og det kan være kostnadssparende med en kopperkilde til bruk i fôr til alle dyrearter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

f

Norge har et generelt unntak i EØS-avtalen for kopper i fôr. Det er en tilpasningstekst i EØS-avtalen, som sier at Norge kan videreføre nasjonal lovgiving av regelverket som gjaldt ved tiltredelse av EØS-avtalen i 1994, for kopper i fôr. Ved Norges tiltredelse av EØS-avtalen gjaldt "Fôrvarebestemmelser", fastsatt av Statens tilsynsinstitusjoner i landbruket (STIL) i 1987, som regelverk på fôrområdet. Da hadde vi standardiserte fôrblandinger og standardiserte mikromineralblandinger til griser, og tilsattmengde kopper var begrenset til 8 mg/kg fôr. I EU var grenseverdiene for kopper i fôr til smågris 170 mg/kg og 35 mg/kg i fôr til andre griser, og disse gjelder fortsatt. Norges unntak fra EØS-avtalen medfører at 35 mg/kg fôr gjelder som største tillatte innhold av kopper i fôr til alle griser. Årsaken er at store mengder kopper har vekstfremmende virkning på smågriser. Slik effekt av tilsetningsstoffer finner ikke Norge forsvarlig. Gjeldende grenseverdi for kopper i smågrisfôr i norsk regelverk beholdes derfor uendret. Forordning (EU) nr. 349/2010 endrer heller ikke EUs grenseverdier for største innhold av kopper i fôr, det er bare et nytt kopperpreparat som er godkjent.

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel, med det unntaket EØS-avtalen gir.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 349/2010
Basis rettsaktnr.: 1831/2003
Celexnr.: 32010R0349

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.04.2010
Frist returnering standardskjema: 21.05.2010
Dato returnert standardskjema: 31.08.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.04.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 008/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 18.06.2010
Høringsfrist: 24.08.2010
Frist for gjennomføring: 01.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker