Kommisjonsforordning (EF) nr. 127/2010

Kommisjonsforordning (EF) nr. 127/2010...

COMMISSION REGULATION (EU) No 127/2010 of 5 February 2010 amending Regulation (EC) No 2042/2003 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.04.2010

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.05.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordning 127/2010 ble vedtatt av Kommisjonen 5. februar 2010. Forordningen trådde i kraft 25. februar 2010 etter offentliggjøringen i Den Europeiske Unions Tidende.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen på møtet i EØS-komiteen 10. desember 2010.

Sammendrag av innhold

Europakommisjonen har under henvisning til traktaten om Den Europeiske Unionsfunksjonsmåte, særlig artikkel 100, stk. 2, jf. Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil luftfart og om oppretting av et europeisk luftfartssikkerhetsagentur, og om oppheving av Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF, endret ved Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1108/2009 av 21. oktober 2009, særlig artikkel 5, stk. 5, vedtatt forordning (EF) nr. 127/2010.   Forordning (EF) nr. 127/2010 endrer bestemmelser i forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften). 

Formålet med reglene i forordning (EF) nr. 2042/2003 er å opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa. Det har vist seg nødvendig å endre kravene til og prosedyrene for vedvarende luftdyktighet av luftfartøyer og luftfartøysmateriell, -deler og -apparatur samt for godkjenning av organisasjoner og personell, som deltager i disse oppgaver.  

Forordning (EF) 127/2010 innfører blant annet definisjonen av begrepet hovedforretningssted, avklarer meningen med begrepet »offisielt anerkjent standard«, tildeler organisasjoner til sikring av vedvarende luftdyktighet en mulighet til å oppnå en rettighet til å utstede flygetillatelser (”permit to fly”) og forbedrer innholdet av det autoriserte frigivelsesbevis »EASA-formular 1«.  

I Norge er forordning (EF) nr. 2042/2003 implementert jf. forskrift 24. mai 2005 nr. 462 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften). 

Forordning (EF) nr. 127/2010 bygger på og forutsetter implementering av forordning (EF) nr. 216/2008 (basisforordningen), som ennå ikke er implementert i Norge. I Norge gjelder forordning (EF) 1592/2002 som basisforordning. Etter Luftfartstilsynets oppfatting er det likevel ikke noe i veien for at forordning (EF) 127/2010 tas inn i EØS-avtalen, fordi forordning (EF) 127/2010 ikke foretar endringer i basisforordning 1592/2002 vedlegg 1 ”Grunnleggende krav til luftdyktighet som nevnt i artikkel 5” jf. basisforordning 216/2008 vedlegg 1.  

Innføring av forordning (EF) nr. 127/2010 innebærer at forordning (EF) 1194/2009 er gjennomført eller gjennomføres samtidig grunnet henvisninger til begge forordningene.

Omtale av hovedfunn i forordning nr 127/2010.

Definisjon på hovedforretningssted (”principal place of business”)

Forordning (EF) 127/2010 fastsetter en definisjon på hovedforetningssted (”principal place of business”) i artikkel 2 litra (m): selskapets hovedkontor eller vedtektsmessige hjemsted, innen for hvilket de viktigste økonomiske funksjoner og den i denne forordning omhandlede operasjonelle kontroll utøves. 

I artikkel 7 (a) og (b) fastsettes at bestemmelsene i vedlegg I (Part-M), stk. M.A.706(k) får anvendelse fra den 28. september 2010 og det samme gjelder for bestemmelsene i vedlegg III (Part-66), tillegg I, punkt 7.7.  

I artikkel 7 (c) kan vedlikeholdsorganisasjoner som er godkjent i overensstemmelse med seksjon A, subpart F i Part-M eller seksjon A i Part-145, fortsatt utstede autoriserte frigivelsesbeviser ved at anvende den første utstedelse av EASA-formular 1, som fastsatt i vedlegg II til Part-M og i vedlegg 1 til part 145, inntil 28. september 2010.  Når det gjelder nye beviser eller skjemaer som innføres med forordning (EF) 127/2010 kan den kompetente myndighet fortsatt utstede beviser i tidligere utgaver som nevnt i artikkel 7 (d), inntil 28. september 2010. 

  Part M

Forordning (EF) 127/2010 fastsetter og presiserer bestemmelser i vedlegg I (part-M) til blant annet komponenter med begrenset levetid i M.A.503, krav til søknad om utstedelse eller endring av en godkjenning av en vedlikeholdsorganisasjon og søknadens omfang i M.A.602 samt M.A.603. Likeledes presiseres kravene til søknad jf. M.A.702 om utstedelse eller endring av en godkjenning av en organisasjon til sikring av vedvarende luftdyktighet som må inngis i en form og på en måte, som er fastsatt av den kompetente myndighet. 

  I M.A.706 tilføyes følgende i litra k): For store luftfartøyer og for luftfartøyer, som anvendes til ervervsmessig lufttransport, fastslår og kontrollerer organisasjonen kompetansen hos det personale, der bidrar til sikring av vedvarende luftdyktighet, luftdyktighetsettersyn og/eller kvalitetskontroll i overensstemmelse med en prosedyre og til en standard, som er godkjent av den kompetente myndighet. 

I M.A.710 omhandler nye krav til luftdyktighetsettersyn. 

I M.A.711 foretas følgende endringer i Litra a): å sikre vedvarende luftdyktighet for de ikke-ervervsmessige lufttransportfartøyer, der er beskrevet i godkjenningsbeviset og i litra c) tilføyes følgende: En organisasjon til sikring av vedvarende luftdyktighet, hvis godkjenning omfatter de i M.A.711(b) nevnte rettigheder, kan derutover godkjennes til å utstede en flygetillatelse (”permit to fly”) etter Part 21A.711(d) i vedlegget (Partl-21) til forordning (EF) nr. 1702/2003 for det spesifikke luftfartøy, for hvilket organisasjonen har godkjenning til å utstede luftdyktighetsettersynsbeviset, når organisasjonen til sikring av vedvarende luftdyktighet bekrefter overensstemmelsen med de godkjente flygebetingelser, og med forbehold av en egnet, godkjent prosedyre i den redegjørelse, der nevnes i M.A.704. 

I forordning (EF) 127/2010 presiseres kravene til oppbevaring av dokumentasjon i M.A.714. Dessuten har forordning (EF) 127/2010 nye og presiserende skjemaer i vedleggene til Part-M:

Vedlegg II: Autorisert frigivelsesbevis — EASA-formular 1 med instruksjoner som utelukkende vedrører anvendelse av EASA-formular 1 til vedlikeholdsformål. Oppmerksomheden henledes på tillegg I til vedlegg (Partl-21) i forordning (EF) nr. 1702/2003, som omfatter anvendelsen av EASA-formular 1 til produksjonsformål.  Hovedformålet med beviset er å erklære materiell, deler og apparatur til luftfart luftdyktig etter utført vedlikeholdsarbeide. 

Vedlegg III: Luftdyktighetsettersynsbevis — EASA-formular 15. 

Vedlegg IV: Klasse- og rettighetssystemet i vedlikeholdsorganisasjonsgodkjenninger i henhold til vedlegg I (Part-M), subpart F, og i vedlegg II (Part-145).

Vedlegg V: Godkjenningsbevis for vedlikeholdsorganisasjoner i henhold til vedlegg I (Part M), subpart F - EASA-formular 3-MF.

Vedlegg VI: Godkjenning for organisasjoner til sikring av vedvarende luftdyktighet i henhold til vedlegg I (Part-M), Subpart G - EASA-formular 14. 

PART 145

I forordning (EF) 127/2010 presiseres kravene i 145.A.15 til søknad om utstedelse eller endring av en godkjenning og i 145.A.20 fastsettes bestemmelsene om betingelser for godkjenningen.

I 145.A.35 Litra b) foretas følgende endringer: Bortsett fra de tilfelle, der er nevnt i 145.A.30(j), må organisasjonen kun utstede en sertifiseringsautorisasjon til sertifiseringspersonale, der vedrører de grunnleggende kategorier eller underkategorier og enhver typeklassifisering, som fremgår av lisensen til luftfartøysvedlikehold jf. vedlegg III (Partl-66), forutsatt at lisensen forblir gyldig gjennom hele godkjenningens gyldighetsperiode og at sertifiseringspersonalet forbliver i overensstemmelse med dette vedlegg III (Partl-66).

Endelig, presiseres bestemmelsen i 145.B.40 vedrørende endringer av vedlikeholdsorganisasjonens redegjørelse (MOE).

Part 66

I forording (EF) 127/2010 i Part-66 Seksjon A – Tekniske krav, er følgende bestemmelser presisert; reglene om søknad i 66.A.10, reglene om forlengelse av luftfartøysvedlikeholdssertifikatet i 66.A.40, bestemmelsene om prosedyre for endring av et luftfartøysvedlikeholdssertifikat, så det inneholder en ytterligere grunnleggende kategori eller underkategori i 66.B.110, reglene om prosedyre for endring av et luftfartøysvedlikeholdssertifikat, så det inneholder en luftfartøystype eller –gruppe i 66.B.115 og endelig bestemmelsene om prosedyre for fornyelse av et luftfartøysvedlikeholdssertifikats gyldighet i 66.B.120.

Dessuten har forordning (EF) 127/2010 nye og presiserende skjemaer i vedleggene til Part-66:

Vedlegg V: Søknadsformular — EASA–formular 19.

Vedlegg VI: Luftfartøyvedlikeholdssertifikat - EASA formular 26.

PART 147

I forording (EF) 127/2010 i Part-147 er reglene i 147.A.15 om søknad av godkjenning og bestemmelsene om prosedyre for godkjenning og endring av godkjenning i 147.B.110 presisert.

Forordning (EF) 127/2010 har et nytt og presiserende skjema i vedleggene til Part-147:

Vedlegg II: Godkjenning av vedlikeholdsutdanningsorganisasjon som omhandlet i vedlegg IV (Part-147) — EASA formular 11. 

Om høringen

EASA (European Aviation Safety Agency) har utgitt flere NPA (Notices of Proposed Amendment) som ligger til grunn for forordning (EF) 127/2010, blant NPA 09/2005 ”Principal place of business”, NPA 06/2007 ”Permit to fly” og NPA 13/2007 ”EASA Form 1”. Høringen som EASA har gjennomført har vært åpen for kommentarer fra enhver offentlig eller privat part. Luftfartstilsynet har i flere sammenhenger oppfordret de berørte aktørene i markedet til å besvare høringene fra EASA. Det er ikke gjennomført noen egen norsk høring rundt regelverksforslagene.  

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 24. mai 2005 nr. 462 (vedlikeholdsforskriften).

Luftfartstilsynet har vurdert at en høring med høringsfrist på to måneder anses hensiktsmessig.

Forordning (EF) 127/2010 er hjemlet i EF-traktatens artikkel 100 stk. 2, jf EASA basisforordning (EC) nr 216/2008 og innfører diverse nye skjema bl.a. EASA Form 1, som henviser til forordning (EF) 216/2008. Forordning (EF) 216/2008 er ennå ikke er gjennomført i norsk rett. Luftfartstilsynet vurderer at gjennomføring av forordning (EF) 127/2010 kan gjøres samtidig som forordning (EF) nr. 216/2008 gjennomføres i norsk rett. Men siden forordning 216/2008 foreløpig ikke er tatt inn i EØS-avtalen eller gjennomført i norsk rett, og gjennomføring antas å skje i løpet av 2010, er det ikke noe i veien for at 127/2010 kan tas inn i EØS-avtalen og implementeres i norsk rett på et tidligere tidspunkt.

Innføring av forordning (EF) nr. 127/2010 innebærer at forordning (EF) 1194/2009 er gjennomført eller gjennomføres samtidig grunnet henvisninger til begge forordningene.  Gjennomføring av rettsakten vil medføre visse administrative og økonomiske konsekvenser.  Luftfartstilsynet må endre en del referanser til Part-M, Part-145, Part-66 og Part-147, som er gitt i standardbrev og prosedyrer. Antakeligvis vil dette i omfang tilsvare 5-8 dagsverk. Markedet må også endre en del referanser i sine prosedyrer. Merarbeid for markedet vil sannsynligvis tilsvare 3 dagsverk.

I forbindelse med at forordning (EF) 127/2010 innfører krav som sikrer, at personale, som deltaker i aktiviteter vedrørende vedvarende luftdyktighet, får en passende utdanning i risikoene forbundet med elektriske kabler og konnektorer (EWIS) i store luftfartøy, vil dette medføre utgifter til oppdatering av personell samt at Part-147 skolene må oppdatere sine kompendier til å omfatte samme tema. Dette vil på sikt medføre at alle som kommer ut fra skolene vil være oppdatert på temaet. Dette vil totalt sett gi en økning av flysikkerheten.

Forordning (EF) 127/2010 vil også medføre endringer i prosedyrer for Part-147 skolene.

Vurdering

Luftfartstilsynet ser positivt på innføringen av forordning (EF) 127/2010 som vil bidra til å sikre og opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa. Dette vil være positivt for flysikkerheten. Luftfartstilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel. Samferdelsdepartementet støtter Luftfartstilsynets vurdering. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 127/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0127

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.02.2010
Frist returnering standardskjema: 31.03.2010
Dato returnert standardskjema: 21.03.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 140/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.06.2010
Høringsfrist: 01.08.2010
Frist for gjennomføring: 01.09.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 21.12.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.01.2010

Lenker

Til toppen