Kommisjonsforordning (EF) nr. 297/2010 av 9. april 2010 som endrer forordning (EF) nr. 272/2009 om utfylling av de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart ...

Kommisjonsforordning (EF) nr. 297/2010 av 9. april 2010 som endrer forordning (EF) nr. 272/2009 om utfylling av de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart ...

Commission Regulation (EC) No 297/2010 of 9 April 2010 amending Regulation (EC) No 272/2009 supplementing the common basic standards on civil aviation security...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.04.2010

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.06.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordning (EU) nr. 297/2010 ble vedtatt 9. april 2010. Når forordningen er inntatt i EØS-avtalen, vil den bli gjennomført i norsk rett ved forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten (BSL Sec 1-1). Forordningen ble gjennomført i norsk rett ved forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 297/2010 av 9. april 2010 endrer forordning (EF) nr. 272/2009 av 2. april 2009 om utfylling av de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 300/2008.

Den nye regelverkspakken inneholdt i utgangspunktet ingen åpning for å kategorisere væske ("liquids, aerosoles and gels") som gjenstand det er forbudt å ta med seg inn på sikkerhetsbegrenset område og ombord et luftfartøy. Dette i motsetning til i gjeldende regelverk hvor det er fastsatt et "væskeforbud" i forordning (EF) nr. 1545/2006. Forutsetningen for det nye regelverket var at det senest 29. april 2010 ville være tilgjengelig teknologi på lufthavenene i EU/EØS som kunne avdekke flytende eksplosiver mv.  

Det er nå klart at slik teknologi ikke vil være på plass innen denne tidsrammen. Som en konsekvens av dette er forordning (EU) nr. 297/2010 vedtatt.

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Forordning (EU) nr. 297/2010 anses EØS-relevant, og Luftfartstilsynet anbefaler at forordningen tas inn i EØS-avtalen.

Vurdering

Forordning (EU) nr. 297/2010 endrer forordning (EF) nr. 272/2009 slik at det innføres en overgangsordning for å kunne fase inn ny teknologi som kan screene væske, uten å gå på akkord med sikkerhetsnivået på de europeiske lufthavenene. Målsettingen er å gå fra et forbud mot å ta med seg væske til et system hvor væsken screenes før passering til sikkerhetsbegrenset område. Regelverket legger opp til at alle europeiske lufthavner skal ha utstyr som kan screene væske innen 29. april 2013. Forordningen åpner likevel for at de Lufthavner som ønsker det, kan anvende utstyr som nevnt fra et tidligere tidspunkt. Forutsetningen er at utstyret oppfyller kravene som fastsettes i de detaljerte gjennomføringsbestemmelsene.

Konklusjon

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0297/2010
Basis rettsaktnr.: 272/2009
Celexnr.: 32010R0297

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.04.2010
Frist returnering standardskjema: 26.04.2010
Dato returnert standardskjema: 21.06.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 137/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.07.2010
Høringsfrist: 01.10.2010
Frist for gjennomføring: 12.02.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 01.03.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 22.03.2011

Lenker