Økodesignkrav til husholdningsoppvaskmaskiner

Kommisjonens forordning (EF) nr 1016/2010 av 10 november 2010 angående krav til miljøvennlig design av husholdningsoppvaskmaskiner ...

COMMISSION REGULATION (EU) No 1016/2010 of 10 November implementing Directive 2009/125/EC of the Council with regard to ecodesign requirements for household dishwashers...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.04.2010

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.02.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen trådte i kraft i EU 01.12 2010. Forordningen om ecodesign-krav til husholdningsoppvaskmaskiner er hjemlet i det overordnede rammedirektivet for Ecodesign (det revidederte). Dette rammedirektivet 2009/125/EC er tatt inn i EØS-avtalen og trådt i kraft i EØS. Det er dermed mulig å innlemme denne gjennomføringsforordningen under Ecodesign-direktivet. Saken har vært fulgt i den regulatoriske komité som vurderer nye forordninger løpende og fremdriftsplan vedrårende nye produkter

EFTA sekretariatet sendte ut standardskjema for rettakten den 24.11.2010 med svarfrist den 5.1.2010. Norge sendte inn standardskjema den 30.1.2012. Saken går nå til EØS-komiteen for vedtak tidlig 2013. Saken ble vedtatt i EØS-komiteen den 1.2.2013.  

NVE har sendt forordningen på høring til relevante bransjeaktører.

Sammendrag av innhold

Forordningen om fastsettelse av økodesignkrav til oppvaskmaskiner til husholdningsbruk er fastsatt med hjemmel i det overordnede rammedirektivet, Økodesigndirektivet (2009/125/EC). Forordningen ble godkjent i Regulatory Committee 28.05 2010 og ble publisert i Official Journal den 11.11 2010. Forordningen trådte i kraft 01.12 2010. Forordningens virkeområde er elektriske nettilkoblede husholdningsoppvaskmaskiner og elektriske nettilkoblede husholdningsoppvaskmaskiner som også kan drives av batterier, inkludert innbygningsapparater og de som selges til ikke-husholdninger.   EU har målsetting om å redusere Europas energibruk med 20 prosent innen 2020. Energikrav til produkter er ett av flere virkemidler som blir benyttet i denne sammenheng. Bakgrunnen for EUs mål er miljøhensyn, konkurranseevne og forsyningssikkerhet. Økodesigndirektivet er et rammedirektiv som innfører et system for å sette minstekrav til energibruk og energimerking av ulike apparater og produkter. Konkrete krav innføres ved implementering av forordninger for hvert enkelt produkt. Ordningen er i utgangspunktet teknologinøytral, men vil medføre at visse teknologier som ikke når de nye kravene, fases ut. Produkter som allerede er på markedet når en forordning trer i kraft vil ikke falle inn under disse kravene. De forberedende studiene har vist at det er et stort reduksjonspotensial når det gjelder bruk av energi og vann i oppvaskmaskinenes bruksfase. Det selges omlag 6 millioner oppvaskmaskiner i EU hvert år. I følge den forberedende studien for oppvaskmaskiner, fantes i 2005 innenfor EU totalt 70 millioner husholdningsoppvaskmaskiner med et samlet elforbruk på 25 TWh/år. Dette tilsvarer i snitt 357 kWh/år per maskin i 2005.  Dersom man antar at ca 70 % av de ca 2,1 mill husholdningene som finnes i Norge har en oppvaskmaskin, vil det finnes 1,47 millioner oppvaskmaskiner i norske hjem. Hvis man legger til grunn 2005-elforbruket fra den europeiske undersøkelsen, var det totale elforbruket til oppvaskmaskiner i Norge i 2005 i overkant av 0,5 TWh/år. I følge Elektronikkbransjen er det i de seneste fem årene gjennomsnittlig solgt ca 170 000 oppvaskmaskiner per år. I forordningen for oppvaskmaskiner stilles følgende krav:  

Generiske økodesignkrav

Virkningsdato

Krav

01.12 2012

Det settes krav om at et klart definert standard vaskeprogram som vasker normalt tilsmusset dekketøy og bestikk og som skal benyttes ved beregning av energibruk og andre parametere. Programmet skal være tydelig markert på maskinen eller i display og maskiner utstyrt med automatisk programvalg skal ha denne som fabrikkinnstilling.

01.06 2012

Det stilles krav til opplysninger i instruksjonsboken om følgende:

a) hva som er standardprogram for vask, og at standardprogrammet er det programmet som er best egnet for vask av normalt tilsmusset dekketøy samt at programmet er det mest effektive programmet med hensyn til kombinasjonen av energibruk og vannforbruk.

b) effektbehov ved av- og på-modus.

c) indikativ informasjon om energibruk, programtid og vannforbruk for hovedprogrammene

Spesifikke økodesignkrav

Virkningsdato/virkeområde

Energieffektivitetsindeks  (EEI)

Vaskeevneindeks (IC)

Tørkeevneindeks (ID)

01.12 2011

For alle oppvaskmaskiner, unntatt maskiner med oppgitt kapasitet tilsvarende dekketøy til 10 personer og med en bredde ≤ 45 cm

< 71

For oppvaskmaskiner med oppgitt kapasitet tilsvarende dekketøy til 10 personer og med en bredde ≤ 45 cm

< 80

Alle oppvaskmaskiner

> 1,12

01.12 2013

For oppvaskmaskiner med oppgitt kapasitet som tilsvarer dekketøy til minimum 11 personer.

For oppvaskmaskiner med oppgitt kapasitet tilsvarende 10 personer og med en bredde > 45 cm

< 63

For oppvaskmaskiner med oppgitt kapasitet tilsvarende dekketøy til 10 personer og en bredde ≤ 45 cm

< 71

For oppvaskmaskiner med oppgitt kapasitet som tilsvarer dekketøy til minimum 8 personer

> 1.08

For oppvaskmaskiner med oppgitt kapasitet som tilsvarer dekketøy til maks 7 personer

> 0.86

01.12 2016

For oppvaskmaskiner med oppgitt kapasitet som tilsvarer dekketøy til 8 og 9 personer.

For maskiner med oppgitt kapasitet som tilsvarer dekketøy til 10 personer og med en bredde ≤ 45 cm.

< 63

Husholdningssoppvaskmaskiner omfattes også av den tversgående forordningen for elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til strømforbruk i standby og av-tilstand (forordning nr 1275/2008).

Merknader

Forordningen ble, med svarfrist 10. desember 2010, sendt ut på høring til bransjeorganisasjoner og enkeltaktører for innhenting av synspunkter. Det kom ikke inn noen synspunkter.

Sakkyndige instansers merknader

Det er ikke innhentet noen andre synspunkter utover de som er nevnt under "Merknader".

Vurdering

Forordningen antas å ikke ha noen næringsmessige eller tekniske konsekvenser for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1016/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R1016

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.11.2010
Frist returnering standardskjema: 05.01.2010
Dato returnert standardskjema: 30.01.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning:
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: