EgenskapVerdi
Notat id:14031
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Vedlegg IV. Energi
Sortering Vedlegg/protokoll:9
Kapittel i EØS-avtalen:
Sortering Kapittel:0

Tittel:

Kommisjonens forordning (EF) Nr 1015/2010 av 10. november om gjennomføring av Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF angående krav til miljøvennlig design av husholdningsvaskemaskiner ...


{"name":"Kommisjonens forordning (EF) Nr 1015/2010 av 10. november om gjennomføring av Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF angående krav til miljøvennlig design av husholdningsvaskemaskiner ...","depName":"OED","description":{"description":"<p><strong>Sammendrag av innhold</strong></p><p>Forordningen om fastsettelse av &oslash;kodesignkrav til vaskmaskiner til husholdningsbruk er fastsatt med hjemmel&nbsp;i det overordnede rammedirektivet, &Oslash;kodesigndirektivet (2009/125/EC). Forordningen ble godkjent i Regulatory Committee 28.05 2010 og ble publisert i EUOJ den 11.11 2010. Forordningen trer i kraft 01.12 2010 og har virkningsdato 01.12 2011.&nbsp; Forordningens virkeomr&aring;de er elektriske nettilkoblede husholdningsvaskemaskiner og elektriske nettilkoblede husholdningsvaskemaskiner som ogs&aring; kan drives p&aring; batterier, inkludert innbygningsapparater og de som selges til ikke-husholdninger.&nbsp;EU har m&aring;lsetting om &aring; redusere Europas energibruk med 20 prosent innen 2020. Energikrav til produkter er ett av flere virkemidler som blir benyttet i denne sammenheng. Bakgrunnen for EUs m&aring;l er milj&oslash;hensyn, konkurranseevne og forsyningssikkerhet. &Oslash;kodesigndirektivet er et rammedirektiv som innf&oslash;rer et system for &aring; sette minstekrav til energibruk og energimerking av ulike apparater og produkter. Konkrete krav innf&oslash;res ved implementering av forordninger for hvert enkelt produkt. Ordningen er i utgangspunktet teknologin&oslash;ytral, men vil medf&oslash;re at visse teknologier som ikke n&aring;r de nye kravene, fases ut. Produkter som allerede er p&aring; markedet n&aring;r en forordning trer i kraft vil ikke falle inn under disse kravene.&nbsp;De forberedende studiene har vist at det er et stort reduksjonspotensial n&aring;r det gjelder bruk av energi og vann i vaskemaskinenes bruksfase. I f&oslash;lge studien fantes det om lag 167 mill husholdningsvaskemaskiner i EU i 2005 og disse representerte en energibruk p&aring; 35 TWh. I snitt tilsvarer dette et elforbruk p&aring; ca 209 kWh/&aring;r per vaskemaskin i 2005. Dersom man antar at ca 96 % av de ca 2,1 mill husholdningene som finnes i Norge har en vaskemaskin, vil det finnes ca 2,02 millioner oppvaskmaskiner i norske hjem. Hvis man legger til grunn 2005-elforbruket per vaskemaskin i den europeiske unders&oslash;kelsen, var&nbsp;det totale elforbruket til vaskemaskiner i Norge&nbsp;ca 0,42 TWh/&aring;r i 2005.&nbsp;I f&oslash;lge Elektronikkbransjen er det i gjennomsnitt solgt ca 220 000&nbsp;vaskemaskiner per &aring;r i&nbsp;Norge de siste fem &aring;rene.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p></p><strong>Generiske krav </strong><strong><table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\"><tr><td width=\"111\"><p>Virkningsdato</p></td><td width=\"472\">&nbsp;Krav</td></tr><tr><td width=\"111\">01.06 2012*&nbsp;</td><td width=\"472\">Det stilles krav til at instruksjonsboken skal gi opplysninger om:&nbsp;&nbsp;a)&nbsp;at standard 60 &ordm;C- og standard 40 &ordm;C-bomullsprogrammene, omtalt som standard 60 &ordm;C bomullsprogram og standard 40 &ordm;C bomullsprogram,&nbsp;er passende til &aring; vaske normalt tilsmusset bomullsvask og at disse&nbsp;er de mest effektive programmene med hensyn til kombinasjonen av energi- og vannbruk for vask av den type bomullsvask. I tillegg skal instruksjonsboken&nbsp;gi en indikasjon om at den faktiske vasketemperaturen kan avvike fra den deklarerte vasketemperaturen.&nbsp;&nbsp; b)&nbsp;effektbehov ved av- og p&aring;-modus.&nbsp;c)&nbsp;indikativ informasjon om programtid, restfukt, energi- og vannbruk for hovedprogrammene ved full og/eller delvis full maskin. <p>d)&nbsp;anbefalt vaskemiddel til bruk ved de ulike vasketemperaturene.&nbsp;</p></td></tr><tr><td width=\"111\">01.12 2012</td><td width=\"472\">Det settes krav om at et klart definert standard vaskeprogram, som vasker normalt tilsmusset bomullsvask ved 40 &ordm;C og 60 &ordm;C, skal benyttes ved beregning av energibruk og andre parametere. Programmet skal v&aelig;re tydelig markert p&aring; maskinen og/eller i display, og henvist til som &rdquo;standard 60 &ordm;C bomullsprogram og standard 40 &ordm;C bomullsprogram.</td></tr><tr><td width=\"111\">01.12 2013</td><td width=\"472\">Husholdningsvaskemaskiner skal tilby sluttbrukere et 20 &ordm;C &ndash;vaskeprogram. Dette programmet skal v&aelig;re lett &aring; identifisere p&aring; programvalginnretningen p&aring; vaskemaskinen og/eller p&aring; maskinens display. </td></tr></table>*Rettet ved publisering av Corrigenda i O.J. 16.11 2010 (L298)&nbsp; <strong>Spesifikke krav <table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\"><tr><td width=\"188\"><p>Virkningsdato/virkeomr&aring;de</p></td><td width=\"159\">Energieffektivitets- indeks (EEI)</td><td width=\"104\">Vaskeevne-indeks (<i>I<sub>C</sub></i>)</td><td width=\"132\">Vannforbruk</td></tr><tr><td width=\"188\"><strong>01.12 2011</strong></td><td width=\"159\">&nbsp;</td><td width=\"104\">&nbsp;</td><td width=\"132\">&nbsp;</td></tr><tr><td width=\"188\">Alle husholdnings- vaskemaskiner</td><td width=\"159\">&lt; 68</td><td width=\"104\">&nbsp;</td><td width=\"132\">&nbsp;</td></tr><tr><td width=\"188\">Husholdningsvaskemaskiner med en oppgitt kapasitet &gt; 3kg</td><td width=\"159\">&nbsp;</td><td width=\"104\">&gt; 1,03</td><td width=\"132\">&nbsp;</td></tr><tr><td width=\"188\">Husholdningsvaskemaskiner med en oppgitt kapasitet &le; 3kg</td><td width=\"159\">&nbsp;</td><td width=\"104\">&gt; 1,00</td><td width=\"132\">&nbsp;</td></tr><tr><td width=\"188\">Alle husholdnings- vaskemaskiner</td><td width=\"159\">&nbsp;</td><td width=\"104\">&nbsp;</td><td width=\"132\">*W<sub>t </sub>&le; 5 x c +35</td></tr><tr><td width=\"188\"><strong>01.12<strong> 2013</strong></strong></td><td width=\"159\">&nbsp;</td><td width=\"104\">&nbsp;</td><td width=\"132\">&nbsp;</td></tr><tr><td width=\"188\">Husholdningsvaskemaskiner med en oppgitt kapasitet &ge; 4 kg</td><td width=\"159\">&lt; 59</td><td width=\"104\">&nbsp;</td><td width=\"132\">&nbsp;</td></tr><tr><td width=\"188\">Alle husholdnings- vaskemaskiner</td><td width=\"159\">&nbsp;</td><td width=\"104\">&nbsp;</td><td width=\"132\">**W<sub>t </sub>&le; 5 x c<sub>1/2</sub> +35</td></tr><tr><td width=\"188\">&nbsp;</td><td width=\"159\">&nbsp;</td><td width=\"104\">&nbsp;</td><td width=\"132\">&nbsp;</td></tr></table>*c er den laveste av de to oppgitte verdiene for kapasitet (kg) for standard 60 &ordm;C bomullsprogram ved full maskin eller for standard 40 &ordm;C bomullsprogram ved full maskin.&nbsp;**c<sub>1/2</sub> er den laveste av de to oppgitte verdiene for kapasitet (kg) for standard 60 &ordm;C bomullsprogram ved delvis full maskin eller for standard 40 &ordm;C bomullsprogram ved delvis full maskin.&nbsp;Husholdningsvaskemaskiner omfattes ogs&aring; av den tversg&aring;ende forordningen for elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til str&oslash;mforbruk i standby og av-tilstand (forordning nr 1275/2008). &nbsp; <p><strong></strong></p><p><strong>Merknader</strong></p><p>Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (&oslash;kodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95 </p><p>&nbsp;</p><p>Gjeldende norsk lovgivning p&aring; omr&aring;det er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om milj&oslash;vennlig utforming av energirelaterte produkter (&oslash;kodesignforskriften). </p><p>&nbsp;</p><p>&Oslash;kodesigndirektiv II (direktiv 2009/125/EF) ble innlemmet i E&Oslash;S-avtalen i 1.7.2011 ved E&Oslash;S-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomf&oslash;rt i norsk rett gjennom forskrift 23. februar nr 190 om milj&oslash;vennlig utforming av energirelaterte produkter (&oslash;kodesignforskriften) som tr&aring;dte i kraft 1. mars 2011. </p></strong></strong><p>Gjennomf&oslash;ring av KOMMISJONENS FORORDNING (EU) Nr. 1015/2010&nbsp;vil skje gjennom endringer i &oslash;kodesignforskriften. </p><strong><strong><p>&nbsp;</p><p>NVE har, med svarfrist 10. desember 2010,&nbsp;sendt forordningen&nbsp;til bransjeorganisasjoner og enkeltakt&oslash;rer for innhenting av synspunkter. Det har ikke kommet inn noen synspunkter. </p><p><strong></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong>Sakkyndige instansers merknader</strong></p>Dansk Teknologisk institutt har gjennomf&oslash;rt temperaturm&aring;linger ved vask p&aring; standard bomullsvask 60 <sup>o</sup>C. M&aring;lingene viser at temperaturen for enkelte modeller vaskemaskiner ikke holder 60 <sup>o</sup>C, men kan variere mellom 40 og 60&nbsp;<sup>o</sup>C.&nbsp;DTI har p&aring;pekt&nbsp;dette problemet underveis i prosessen med &aring; utvikle forordningen og de har lykkes med &aring;&nbsp;f&aring;&nbsp;inn en setning i forordningens bilag&nbsp;I der det stilles et krav om at det i instruksjonsboken skal informeres om at temperaturen kan variere fra den deklarerte temperaturen (b&aring;de p&aring;&nbsp;40 <sup>o</sup>C-&nbsp;og 60 <sup>o</sup>C-programmene). Temperaturen 60 <sup>o</sup>C er ofte ansett for &aring; v&aelig;re nedre grense for&nbsp;uskadeliggj&oslash;ring av&nbsp;bakterier eller&nbsp;virus. Det er&nbsp;uheldig at forbrukere benytter 60 <sup>o</sup>C-programmet i den tro at maskinen faktisk vasker ved 60 <sup>o</sup>C og derigjennom uskadeliggj&oslash;r bakterier elelr virus.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <p>&nbsp;&nbsp;</p></strong></strong>","draftno":14031,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"Det foreligger en revidert energimerkeforordning for vaskemaskiner. Denne er utviklet parallelt med &oslash;kodesignforordningen.&nbsp; ","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"<p>Forordningen ble vedtatt i EU den 10. november gjennom den regulatoriske komite som er etablert for Ecodesign-direktivet og gjennomf&oslash;ringsforordninger for de enkelte produkt-typer. Her er Norge deltaker uten stemmerett. Norge vil imidlertid vurdere saken i en E&Oslash;S-prosess frem mot vedtak i E&Oslash;S-komiteen. EFTA-landene mottok standardark for forordningen om ecodesign krav til husholdningsvaskemaskiner den 24. november 2010 med svarfrist den 5. januar 2011. NVE som fagmyndighet har hatt saken ut p&aring; h&oslash;ring til relevante bransjeakt&oslash;rer. </p><p>Forordning&nbsp;EF nr. 1015/2010 er hjemlet i det overordnede rammedirektivet om Ecodesign-krav 2009/125 som er tatt inn i E&Oslash;S-avtalen.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Det forventes vedtak i E&Oslash;S-komiteen tidlig 2013.</p>","valuation":"<p>NVE vurderer at forordningen ikke har&nbsp;n&aelig;ringsmessige eller andre tekniske konsekvenser for Norge.&nbsp;</p><p>Imidlertid pekes det p&aring;&nbsp;problemet med temperaturavvik fra deklarerte verdier, spesielt n&aring;r man oppn&aring;r lavere temperatur enn &oslash;nsket (60 <sup>o</sup>C). Dette kan ha konsekvenser for&nbsp;sluttbrukere av husholdningsvaskemaskiner. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":null,"actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":false,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":false,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":false,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":false,"article103Specified":true,"articleType":"Forordning","articleno":"1015/2010","basisArticleno":"0125/2009","celexno":"32010R1015","changed":"2013-03-17T00:00:00","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-gjennomføringsnotat","draftno":14031,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Vedlegg IV. Energi","eeaAttachmentChapter":null,"eeaAttachmentChapterIndex":0,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":9,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":true,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":null,"endReviewSpecified":true,"englishTitle":"COMMISSION REGULATION (EU) No 1015/2010 of 10 November 2010 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household washing machines ...","established":"2010-04-22T00:00:00","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Kommisjonen","journalLink":"http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0021:01:DA:HTML","komLink":"","komno":"","lawChange":true,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":"","notifyEsa":null,"notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":"","otherLink":"","partOfEea":"2013-02-01T00:00:00","partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":"011/2013","politicalAcceptable":true,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":"","pubType":null,"pubno":2889,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":"","reviewLetterLink":"","reviewedSu":"2011-02-24T00:00:00","reviewedSuSpecified":true,"shortname":"Økodesignkrav til husholdningsvaskemaskiner","showXoEurosite":true,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":"2013-02-02T00:00:00","startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":null,"startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2010-11-24T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":"2010-01-05T00:00:00","stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":"2012-01-30T00:00:00","stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Energi","suId":1,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"Kommisjonens forordning (EF) Nr 1015/2010 av 10. november om gjennomføring av Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF angående krav til miljøvennlig design av husholdningsvaskemaskiner ...","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":4,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2013-03-17T00:00:00","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":4,"publishedStepSpecified":true,"pubno":14031,"pubnoSpecified":true},"suName":"Energi","xoName":"Kirsti Hind Fagerlund"}