Forsiden

Økodesignkrav til husholdningsvaskemaskiner

Kommisjonens forordning (EF) Nr 1015/2010 av 10. november om gjennomføring av Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF angående krav til miljøvennlig design av husholdningsvaskemaskiner ...

COMMISSION REGULATION (EU) No 1015/2010 of 10 November 2010 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household washing machines ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.04.2010

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.02.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble vedtatt i EU den 10. november gjennom den regulatoriske komite som er etablert for Ecodesign-direktivet og gjennomføringsforordninger for de enkelte produkt-typer. Her er Norge deltaker uten stemmerett. Norge vil imidlertid vurdere saken i en EØS-prosess frem mot vedtak i EØS-komiteen. EFTA-landene mottok standardark for forordningen om ecodesign krav til husholdningsvaskemaskiner den 24. november 2010 med svarfrist den 5. januar 2011. NVE som fagmyndighet har hatt saken ut på høring til relevante bransjeaktører.

Forordning EF nr. 1015/2010 er hjemlet i det overordnede rammedirektivet om Ecodesign-krav 2009/125 som er tatt inn i EØS-avtalen.   

Det forventes vedtak i EØS-komiteen tidlig 2013.

Sammendrag av innhold

Forordningen om fastsettelse av økodesignkrav til vaskmaskiner til husholdningsbruk er fastsatt med hjemmel i det overordnede rammedirektivet, Økodesigndirektivet (2009/125/EC). Forordningen ble godkjent i Regulatory Committee 28.05 2010 og ble publisert i EUOJ den 11.11 2010. Forordningen trer i kraft 01.12 2010 og har virkningsdato 01.12 2011.  Forordningens virkeområde er elektriske nettilkoblede husholdningsvaskemaskiner og elektriske nettilkoblede husholdningsvaskemaskiner som også kan drives på batterier, inkludert innbygningsapparater og de som selges til ikke-husholdninger. EU har målsetting om å redusere Europas energibruk med 20 prosent innen 2020. Energikrav til produkter er ett av flere virkemidler som blir benyttet i denne sammenheng. Bakgrunnen for EUs mål er miljøhensyn, konkurranseevne og forsyningssikkerhet. Økodesigndirektivet er et rammedirektiv som innfører et system for å sette minstekrav til energibruk og energimerking av ulike apparater og produkter. Konkrete krav innføres ved implementering av forordninger for hvert enkelt produkt. Ordningen er i utgangspunktet teknologinøytral, men vil medføre at visse teknologier som ikke når de nye kravene, fases ut. Produkter som allerede er på markedet når en forordning trer i kraft vil ikke falle inn under disse kravene. De forberedende studiene har vist at det er et stort reduksjonspotensial når det gjelder bruk av energi og vann i vaskemaskinenes bruksfase. I følge studien fantes det om lag 167 mill husholdningsvaskemaskiner i EU i 2005 og disse representerte en energibruk på 35 TWh. I snitt tilsvarer dette et elforbruk på ca 209 kWh/år per vaskemaskin i 2005. Dersom man antar at ca 96 % av de ca 2,1 mill husholdningene som finnes i Norge har en vaskemaskin, vil det finnes ca 2,02 millioner oppvaskmaskiner i norske hjem. Hvis man legger til grunn 2005-elforbruket per vaskemaskin i den europeiske undersøkelsen, var det totale elforbruket til vaskemaskiner i Norge ca 0,42 TWh/år i 2005. I følge Elektronikkbransjen er det i gjennomsnitt solgt ca 220 000 vaskemaskiner per år i Norge de siste fem årene.   

Generiske krav

Virkningsdato

 Krav
01.06 2012* Det stilles krav til at instruksjonsboken skal gi opplysninger om:  a) at standard 60 ºC- og standard 40 ºC-bomullsprogrammene, omtalt som standard 60 ºC bomullsprogram og standard 40 ºC bomullsprogram, er passende til å vaske normalt tilsmusset bomullsvask og at disse er de mest effektive programmene med hensyn til kombinasjonen av energi- og vannbruk for vask av den type bomullsvask. I tillegg skal instruksjonsboken gi en indikasjon om at den faktiske vasketemperaturen kan avvike fra den deklarerte vasketemperaturen.   b) effektbehov ved av- og på-modus. c) indikativ informasjon om programtid, restfukt, energi- og vannbruk for hovedprogrammene ved full og/eller delvis full maskin.

d) anbefalt vaskemiddel til bruk ved de ulike vasketemperaturene. 

01.12 2012Det settes krav om at et klart definert standard vaskeprogram, som vasker normalt tilsmusset bomullsvask ved 40 ºC og 60 ºC, skal benyttes ved beregning av energibruk og andre parametere. Programmet skal være tydelig markert på maskinen og/eller i display, og henvist til som ”standard 60 ºC bomullsprogram og standard 40 ºC bomullsprogram.
01.12 2013Husholdningsvaskemaskiner skal tilby sluttbrukere et 20 ºC –vaskeprogram. Dette programmet skal være lett å identifisere på programvalginnretningen på vaskemaskinen og/eller på maskinens display.

*Rettet ved publisering av Corrigenda i O.J. 16.11 2010 (L298)  Spesifikke krav

Virkningsdato/virkeområde

Energieffektivitets- indeks (EEI)Vaskeevne-indeks (IC)Vannforbruk
01.12 2011
Alle husholdnings- vaskemaskiner< 68
Husholdningsvaskemaskiner med en oppgitt kapasitet > 3kg> 1,03
Husholdningsvaskemaskiner med en oppgitt kapasitet ≤ 3kg> 1,00
Alle husholdnings- vaskemaskiner*Wt ≤ 5 x c +35
01.12 2013
Husholdningsvaskemaskiner med en oppgitt kapasitet ≥ 4 kg< 59
Alle husholdnings- vaskemaskiner**Wt ≤ 5 x c1/2 +35

*c er den laveste av de to oppgitte verdiene for kapasitet (kg) for standard 60 ºC bomullsprogram ved full maskin eller for standard 40 ºC bomullsprogram ved full maskin. **c1/2 er den laveste av de to oppgitte verdiene for kapasitet (kg) for standard 60 ºC bomullsprogram ved delvis full maskin eller for standard 40 ºC bomullsprogram ved delvis full maskin. Husholdningsvaskemaskiner omfattes også av den tversgående forordningen for elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til strømforbruk i standby og av-tilstand (forordning nr 1275/2008).  

Merknader

Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Økodesigndirektiv II (direktiv 2009/125/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 23. februar nr 190 om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften) som trådte i kraft 1. mars 2011.

Gjennomføring av KOMMISJONENS FORORDNING (EU) Nr. 1015/2010 vil skje gjennom endringer i økodesignforskriften.

NVE har, med svarfrist 10. desember 2010, sendt forordningen til bransjeorganisasjoner og enkeltaktører for innhenting av synspunkter. Det har ikke kommet inn noen synspunkter.

Sakkyndige instansers merknader

Dansk Teknologisk institutt har gjennomført temperaturmålinger ved vask på standard bomullsvask 60 oC. Målingene viser at temperaturen for enkelte modeller vaskemaskiner ikke holder 60 oC, men kan variere mellom 40 og 60 oC. DTI har påpekt dette problemet underveis i prosessen med å utvikle forordningen og de har lykkes med å få inn en setning i forordningens bilag I der det stilles et krav om at det i instruksjonsboken skal informeres om at temperaturen kan variere fra den deklarerte temperaturen (både på 40 oC- og 60 oC-programmene). Temperaturen 60 oC er ofte ansett for å være nedre grense for uskadeliggjøring av bakterier eller virus. Det er uheldig at forbrukere benytter 60 oC-programmet i den tro at maskinen faktisk vasker ved 60 oC og derigjennom uskadeliggjør bakterier elelr virus.    

Vurdering

NVE vurderer at forordningen ikke har næringsmessige eller andre tekniske konsekvenser for Norge. 

Imidlertid pekes det på problemet med temperaturavvik fra deklarerte verdier, spesielt når man oppnår lavere temperatur enn ønsket (60 oC). Dette kan ha konsekvenser for sluttbrukere av husholdningsvaskemaskiner.    

Andre opplysninger

Det foreligger en revidert energimerkeforordning for vaskemaskiner. Denne er utviklet parallelt med økodesignforordningen. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1015/2010
Basis rettsaktnr.: 0125/2009
Celexnr.: 32010R1015

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.11.2010
Frist returnering standardskjema: 05.01.2010
Dato returnert standardskjema: 30.01.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 011/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker