EØS-notatbasen

Perfluoralkylerte stoffer - overvåkning

Kommisjonsrekommandasjon 2010/161/EU av 17. mars 2010 om overvåkning av perfluoralkylerte stoffer i mat...

Commission Recommendation 2010/161/EU of 17 March 2010 on the monitoring of perfluoroalkylated substances in food...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.04.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.06.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 17. mars 2010 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Perfluoroktylsulfonat (PFOS) og perfluoroktylsyre (PFOA) er de to mest kjente perfluoralkylerte organiske forbindelsene. De har kjente helse- og miljøskadelige effekter i høye konsentrasjoner, og er persistente slik at de kan gjenfinnes i miljøet. PFOS og PFOA tilhører en stor gruppe stoffer som kalles perfluorerte organiske forbindelser (PFCs). Stoffene har unike vann- og fettavvisende egenskaper, og brukes for eksempel i slippbelegg på kokekar og i pustende, vanntette materialer. EFSA vurderte PFOS og PFOA i 2008. Konklusjonen fra denne risikovurderingen viste lav sannsynlighet for uheldige helseeffekter som følge av inntak av disse forbindelsene. Eneste mulige unntak er høykonsumenter av fisk, som kan få en svak overskridelse av tolerabelt daglig inntak (TDI) for PFOS. I risikovurderingens konklusjon ble det også poengtert mangel på data. Kommisjonen har derfor etablert en anbefaling om overvåkning av PFOS, PFOA og forløpere til disse i 2010 og 2011.

Merknader

Rekommandasjonen medfører ikke behov for regelverksendringer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/161/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010H0161

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.03.2010
Frist returnering standardskjema: 05.05.2010
Dato returnert standardskjema: 02.07.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 115/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: