Plantevernmiddelrester

Kommisjonsforordning (EU) nr. 304/2010 av 9. april 2010 om endring av vedlegg II til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimalgrenseverdier for 2-fenylfenol i og på visse produkter...

Commission Regulation (EU) No 304/2010 of 9 April 2010 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-phenylphenol in or on certain products....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.04.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.06.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble publisert i Official Journal 15. april 2010. Den skulle tre i kraft 1. januar 2011.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten setter maksimalgrenser for rester av 2-fenylfenol i appelsin og pære. Bakgrunnen er at EFSA fant dette nødvendig under vurderingen av stoffet for godkjenning til bruk som post-harvest-middel (behandling etter høsting) i disse kulturene.

Basert på den tilgjengelige informasjonen er en maksimalgrenseverdi på 5 mg/kg for appelsiner vurdert som  akseptabel i forhold til forbrukernes sikkerhet. Når det gjelder pærer, var de tilgjengelige restanalysedataene ikke akseptable. EFSA kunne derfor ikke foreslå noen grenseverdi, deteksjonsgrensen settes da automatisk til 0,05 mg/kg.

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Å sette maksimalgrenseverdier for 2-fenylfenol bidrar til å begrense forbrukernes eksponering for plantevernmiddelrester. 

2-fenylfenol er ikke godkjent til bruk i Norge. Behandling etter høsting tillates heller ikke.

Innlemming av rettsakten i EØS-avtalen vil ikke føre til administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten er også hjemlet i EØS-avtalen vedlegg I, kapittell II om fôrvarer fordi rådsforordning (EF) nr. 396/2005 er hjemlet både der og i vedlegg II, kapitell XII.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 304/2010
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32010R0304

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.04.2010
Frist returnering standardskjema: 28.05.2010
Dato returnert standardskjema: 02.07.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 115/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.05.2010
Høringsfrist: 10.08.2010
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker