Rapporteringsskjemaer for overvåkning av GMO

Kommisjonsbeslutning 2009/770/EF om etablering av standardrapporteringsmodeller til bruk ved framlegging av overvåkingsresultater i forbindelse med utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet, som eller i produkter, med henblikk på markedsføring i overenstemmelse med Europa-Parlamentets og R...

Commission decision of 13 October 2009 establishing standard reporting formats for presenting the monitoring results of the deliberate release into the environment of genetically modified organisms, as or in products, for the purpose of placing on the market, pursuant to Directive 2001/18/EC of t...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.04.2010

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Kjemikalier, industriell risiko og bioteknologi

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 13. oktober 2009.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir standardskjemaer for hvordan overvåkningsresultatene etter utsetting av en genmodifisert organisme (GMO) skal presenteres og innrapporteres. Etter utsettingsdirektiv 2001/18/EF (innlemmet i EØS-avtalen) og forordning 1829/2003 om genmodifisert mat og fôr (ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen) skal slik overvåkning finne sted. Overvåkningen skal være spesifikk hvis det er avdekket bestemte risikomomenter i den forutgående risikovurderingen, eller generell dersom ingen spesielle risikomomenter ble påpekt. Appendiks i kommisjonsvedaket gir utfyllende veiledning.

Merknader

Det rettslige innholdet i beslutningen er i praksis allerede gjennomført i norsk rett gjennom forskrift om konsekvensutredning etter genteknologiloven (FOR 2005-12-16 nr. 1495). Innrapporteringen skal rettes til godkjenningsmyndigheten (Miljøverndepartementet) som vurderer opplysningene i samråd med sitt fagdirektorat og eventuelt berørte departementer. Omfanget av økonomiske og administrative konsekvenser avhenger av hvor mange og hvilken type godkjente genmodifiserte organismer som finnes på det norske markedet. 

Rettsakten er ikke vurdert å ha vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Rettsakten har ikke vært sendt på høring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten anses å være i tråd med bestemmelsene i genteknologiloven (LOV 1993-04-02 nr. 38: Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m. m.) og forskrift om konsekvensutredning etter genteknologiloven (FOR 2005-12-16 nr. 1495), og vil derfor ikke medføre endring i lov eller forskrift.

Rettsakten ble behandlet på skriftlig prosedyre i EØS-spesialutvalget for miljø i mai 2010. Det innkom ingen merknader til rettsakten fra Spesialutvalgets medlemmer.

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/770/EF
Basis rettsaktnr.: 2001/18/EF
Celexnr.: 32009D0770

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.01.2010
Frist returnering standardskjema: 26.02.2010
Dato returnert standardskjema: 18.06.2010
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen