Felles sikkerhetsmål

Kommisjonsvedtak 2010/409/EU av 19. juli 2010 vedrørende felles sikkerhetsmål i henhold til artikkel 7 i direktiv 2004/49/EF...

Commission Decision 2010/409/EU of 19 July 2010 on Common Safety Targets as referred to in Article 7 of Directive 2004/49/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.08.2010

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.10.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Kommisjonsvedtak 2010/409/EU er EØS-relevant og akseptabelt for Norge. Det følger allerede av kommisjonsvedtak 2009/460/EF om innføring av felles sikkerhetsmetode for vurdering av sikkerhetsmål, og som er implementert i norsk rett, at det skal utarbeides nasjonale referanseverdier og felles sikkerhetsmål.  Det er behov for tilpasningstekst slik at de norske nasjonale referanseverdiene er tatt inn i EØS-avtalen.

Kommisjonsvedtaket ble tatt inn i EØS-avtalen 1. april 2011 og forskrift som implementerer kommisjonsvedtaket ble vedtatt 5. april 2011 (forskrift 5. april 2011 nr. 361 som gjennomfører kommisjonsavgjerd 2010/409/EU om felles tryggleiksmål (forskrift om felles tryggleiksmål)). Forskriften trådte i kraft straks.

Sammendrag av innhold

I henhold til direktiv 2004/49/EF (jernbanesikkerhetsdirektivet) artikkel 7 skal det gradvis innføres felles sikkerhetsmål i Europa. Felles sikkerhetsmål er definert som sikkerhetsmål som i det minste må oppnås: a) av de forskjellige delene av jernbanesystemet (f.eks. jernbanesystemet for konvensjonelle tog, jernbanesystemet for høyhastighetstog, lange jernbanetunneler eller linjer som brukes bare til godstransport) og, b) av systemet som helhet, uttrykt som risikoakseptkriterier, jf. jernbanesikkerhetsdirektivet artikkel 3 bokstav e. Formålet med å innføre felles sikkerhetsmål er å sikre at et høyt sikkerhetsnivå opprettholdes og at nivået forbedres når dette er nødvendig og praktisk mulig.  Kommisjonsvedtak 2010/409/EU fastsetter de nasjonale referanseverdiene for hver enkelt medlemsstat, jf. vedleggets punkt 1. Det første sett av de felles sikkerhetsmål er utledet fra disse nasjonale referanseverdiene, jf. vedleggets punkt 2. Det er utarbeidet felles sikkerhetsmål for følgende seks jernbanerisikokategorier: risiko for passasjerer, risiko for personale, risiko for brukere av planoverganger, risiko for tredjeperson, risiko for uvedkommende personer som befinner seg ulovlig på jernbaneanlegg og risiko for samfunnet som helhet.  Av kommisjonsvedtaket fremgår det at det første sett av felles sikkerhetsmål skal betraktes som første skritt i en prosess mot å innføre en harmonisert og åpent rammeverk for en effektiv overvåkning og beskyttelse av sikkerhetsnivået for jernbanesystemet i EU. Det første settet av felles sikkerhetsmål er utarbeidet på grunnlag av en gjennomgang av de eksisterende mål og sikkerhetsnivåer i medlemsstatene i henhold til metoden fastsatt i kommisjonsvedtak 2009/460/EF vedleggets punkt 2, som er implementert i norsk rett. Kommisjonsvedtaket innebærer ingen nye rapporteringsforpliktelser for Norge.

Merknader

Kommisjonsvedtak 2009/460/EF om innføring av felles sikkerhetsmetode for vurdering av sikkerhetsmål er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 29. januar 2010 nr. 72 om gjennomføring av vedtak 2009/460/EF om innføring av felles sikkerhetsmetode for vurdering av sikkerhetsmål (forskrift om felles sikkerhetsmetode for vurdering av sikkerhetsmål). Det europeiske jernbanebyrået, ERA, har fastsatt de norske nasjonale referanseverdier etter metoden som er beskrevet i kommisjonsvedtak 2009/460/EF for de seks ovennevnte jernbanerisikokategoriene.De nasjonale referanseverdiene for Norge er: 

NRV 1: Risiko for passasjerer 1.1: 4,91x10-9 1.2: 0,0573x10-9  NRV 2: Risiko for personale 0,478x10-9  NRV 3: Risiko for brukere av planoverganger 21 x10-9  NRV 4: Risiko for tredjeperson 3,24 x10-9  NRV 5: Risiko for uvedkommende personer som befinner seg ulovlig på jernbaneanlegg22,6 x10-9  NRV 6: Risiko for samfunnet som helhet 55,2 x10-9. 

Norge vil ikke ha problemer med å nå det første settet av felles sikkerhetsmål med dagens nasjonale referanseverdier. På bakgrunn av dette antar tilsynet at innføringen av vedtak 2010/409/EU om felles sikkerhetsmål ikke vil ha verken økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.Samferdselsdepartementet er enig i Statens jernbanetilsyns vurdering.

Sakkyndige instansers merknader

ette vedtaket retter seg mot medlemsstaten og den vil ikke påvirke jernbanevirksomhetene som allerede har en plikt til å innrapportere de nødvendige opplysningene. Tilsynet har derfor funnet det unødvendig å sende kommisjonsvedtaket ut på høring.

Vurdering

Vedtaket om felles sikkerhetsmål antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.  Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Vedtaket er implementert i norsk rett gjennom forskrift 5. april 2011 nr. 361 om gjennomfører kommisjonsavgjerd 2010/409/EU som felles tryggleiksmål (forskrift om felles tryggleiksmål). 

De nasjonale referanseverdiene (NRV) for Norge er tatt inn i forskriften § 2.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/0149/EF
Basis rettsaktnr.: 2004/0049/EF
Celexnr.: 32010D0409

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.07.2010
Frist returnering standardskjema: 02.09.2010
Dato returnert standardskjema: 22.10.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.04.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 037/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.04.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 05.04.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.04.2011

Lenker