Fôrilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1117/2010 av 2. desember 2010 om godkjenning av et preparat av sitronsyre, sorbinsyre, thymol og vanillin som tilsetningsstoff i fôr til avvent smågris (innehaver av godkjenningen Vetagro SpA)...

Commission Regulation (EU) No 1117/2010 of 2 December 2010 concerning the authorisation of a preparation of citric acid, sorbic acid, thymol and vanillin as a feed additive for weaned piglets (holder of the authorisation Vetagro SpA)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.12.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.02.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et preparat av ulike organiske syrer og smakstoffer til bruk i smågrisfôr. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer og har identifikasjonsnr. 4d3. Godkjenningen har varighet til 23.12.2020.

European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert preparatet og finner det trygt i bruk og at det har den ønskede effekten til å kunne gi økt tilvekst og bedre fôrutnyttelse hos smågris. Det er fastsatt en grense for minsteinnhold av preparatet på 1 000 mg/kg smågrisfôr for at det skal ha ønsket effekt. Preparatet skal brukes i fôr til avvent smågris opp til 35 kg levendevekt. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 13. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Preapratet, som består av organiske syrer og smakstoffer, kan bedre fordøyeligheten ved at det surgjør miljøet i smågrismagen og dermed kan dempe aktiviteten til uheldige mikroorganismer. Det må imidlertid ikke anses som et preparat, der tilsetning av dette i fôret, kan gjøre skikkelig renhold for å desimere forekomsten av bakterier i grisehusmiljøet mindre viktig.

Fôrindustrien vil ut fra økonomiske og praktiske forhold vurdere å benytte preparatet. Smågrisfôr produseres i små volumer i Norge. For Mattilsynets tilsynsaktivitet får godkjenningen av preparatet ingen praktiske eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1117/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R1117

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.12.2010
Frist returnering standardskjema: 05.01.2011
Dato returnert standardskjema: 23.02.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 125/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.02.2011
Høringsfrist: 17.03.2011
Frist for gjennomføring: 03.12.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker