Fôrtilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EU) nr.1118/2010 av 2. desember 2010 om godkjenning av diclazuril som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling (innehaver av godkjenningen Janssen Pharmaceutica NV) og som endrer forordning (EF) nr. 2430/1999...

Commission Regulation (EU) No 1118/2010 of 2 December 2010 concerning the authorisation of diclazuril as a feed additive for chickens for fattening (holder of the authorisation Janssen Pharmaceutica NV) and amending Regulation (EC) No 2430/1999...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.12.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.02.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av diclazuril, et koksidiostatikum som ikke er godkjent i Norge. Preparatet ble godkjent etter direktiv 70/525/EØF, det gamle fôrtilsetningsstoff-regelverket, for bruk i fôr til slaktekylling, livkylling inntil 16 ukers alder og slaktekalkun opp til 12 ukers alder. Nå er preparatet regodkjent til bruk som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling etter forordning (EF) nr. 1831/2003, det nye fôrtilsetnigsstoff-regelverket. Bare denne anvendelsen er regodkjent nå og tilsvarende bestemmelser i forordning (EF) nr. 2340/1999 oppheves. Preparatet er klassifisert i kategorien Koksidiostatika og histomonostatika og har identifikasjonsnr. 5 1 771. Godkjenningen har varighet til 23. desember 2020.

Premiks og fôrblandinger, som er merket i tråd med tidligere regelverk, kan benyttes til beholdnigen er oppbrukt. Diclazuril skal ikke benyttes i fôrblandinger som er tilsatt andre koksidiostatika. Videre skal innehaveren av godkjenningen lage og gjennomføre en plan for å overvåke eventuell utvikling av resistens mot bakterier og Emeria spp.

European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert preparatet, de finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet og at det har ønsket effekt ved å kunne redusere problemer med koksidiose i slaktekyllinbesetninger. Det er fastsatt grenser for tillatte restverdier av diclazuril, MRL-verdier, for lever, nyrer, muskler og fett/skinn fra slaktekylling.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever bare endring i hjemmelsfeltet i forskrift 13. april 2005 nr. 19 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Norge har et generelt unntak i EØS-avtalen for koksidiostatika til bruk i fôrvarer. Det er en tilpasningstekst i EØS-avtalen, og den sier at Norge kan videreføre nasjonal lovgiving av regelverket, som gjaldt ved tiltredelsen av EØS-avtalen i 1994, for koksidiostatika i fôr. Ved ikrafttredelsen av EØS-avtalen gjaldt "Fôrvarebestemmelser" fastsatt av Statens tilsynsinstitusjoner i landbruket, STIL, i 1987. Dette regelverket omfatter fem godkjente koksidiostatika, som fortsatt er godkjent i Norge. Diclazuril er ikke blant de godkjente koksidiostatika. MRL verdier bør likevel hensyntas i kontroll av importerte næringsmidler. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel, med bakgrunn i det generelle unntaket Norge har i EØS-avtalen på området koksidiostatika som fôrtilsetningsstoff. Kyllingprodusentene eller fôrindustrien har ikke uttrykt ønske om å ta i bruk andre koksidiostatika enn de som er tillatt i Norge i dag.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1118/2010
Basis rettsaktnr.: 2430/1999
Celexnr.: 32010R1118

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.12.2010
Frist returnering standardskjema: 05.01.2011
Dato returnert standardskjema: 23.02.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 125/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.02.2011
Høringsfrist: 17.03.2011
Frist for gjennomføring: 03.12.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen