Fôrtilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1119/2010 av 2. desember 2010 om godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôr til melkekuer og hester og som endrer forordning (EF) nr. 1520/2007 (innehaver av godkjenningen Prosol SpA)...

Commisson Regulation (EU) No 1119/2010 of 2 December 2010 concerning the authorisation of Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 as a feed additive to dairy cows and horses and amending Regulation (EC) No 1520/2007 (holder of the authorisation Prosol SpA)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.12.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.02.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler regodkjenning av et mikroorganismepreparat som tilsetningsstoff i fôr til melkekuer og ny godkjenning til bruk i hestefôr. Preparatet er også tidligere godkjent som tilsetningsstoff i fôr til melkekuer, til storfe til slakt, til avvent smågris og til avlspurker. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1710. Godkjenningene har varighet til 23. desember 2020, og det er bare bruken i melkekufôr som ble søkt regodkjent.

Søknaden om regodkjenning og ny godkjenning av preparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, og de finner at bruken er trygg for folkehelse, dyrehelse og miljøet. De bekrefter også at Saccharomyces cereviciae kan bidra til økt melkeproduksjon hos kuer og at den kan bedre fordøyelsen av trevler i fôr til hester. Det er satt en grense for minste innhold av preparatet i fôrblandinger til melkekuer og en for fôr til hester, angitt som kolonidannenede enheter (KDE)/kg fôr, for at det skal ha ønsket effekt. Det er også angitt analysemetode for preparatet.

Premikser og fôrblandinger som inneholder Saccharomyces cerevisiae, men som er merket i samsvar med den tidligere godkjenningen, kan omsettes til lageret er oppbrukt. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 13. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Den får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Siden preparatet allerde har vært og er i bruk til i fôr til mange dyrearter, får den heller ingen konsekvenser for fôrindustrien, med unntak av at preparatet også kan benyttes i hestefôr nå. Det er et lite produktsegment, og at et preparat som kan benyttes i fôrblandinger med store produksjonsvolumer, også kan brukes i hestefôr, vil være en fordel for fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1119/2010
Basis rettsaktnr.: 1520/2007
Celexnr.: 32010R1119

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.12.2010
Frist returnering standardskjema: 05.01.2011
Dato returnert standardskjema: 23.02.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 125/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.02.2011
Høringsfrist: 17.03.2011
Frist for gjennomføring: 03.12.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen