Fôrtilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1120/2010 av 2. desember 2010 om godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsetningsstoff i fôr til avvent smågris (innehaver av godkjenningen Lallemand SAS)...

Commission Regulation (EU) No 1120/2010 of 2 December 2010 concerning the authorisation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M as a feed additive for weaned piglets (holder of the authorisation Lallemand SAS)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.12.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.02.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et mikroorgansimepreparat som tilsetningsstoff i smågrisfôr. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekninsk tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har identifiaksjonsnr. 4d1712. Tidligere er preparatet godkjent som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, slaktegris, laksefisk og reker. Nå er mer dokumentasjon på bruk i smågrisfôr oversendt European Food Safety Authority, EFSA, som har vurdert dette bruksområdet. EFSA finner preparatet trygt i bruk og at det har den ønskede effekten å øke tilveksten og/eller redusere fôrforbruket hos smågris. Bruksområdet er derfor godkjent, og godkjenningen har varighet til 23.12.2020.

Det er satt en grense for minste innhold av Pediococcus acidilactici i smågrisfôr, angitt som kolonidannende enheter (KDE)/ kg fôr, for at det skal ha ønsket effekt. Analysemetode for preparatet er også angitt. Preparatet skal benyttes i fôr til avvent smågris med inntil 35 kg levendevekt. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 13. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. At bruksområdet for et preparat utvides, fører til at fôrindustrien kan ha færre preparater med samme funksjon tilgjengelig. Hvorvidt de ønsker å bruke dette preparatet i smågrisfôr, vil avhenge av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomhet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1120/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R1120

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.12.2010
Frist returnering standardskjema: 05.01.2011
Dato returnert standardskjema: 23.02.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 125/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.02.2011
Høringsfrist: 17.03.2011
Frist for gjennomføring: 03.12.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker