Økodesignkrav til medisinsk bildebehandlingsutstyr

Frivillig avtale under økodesigndirektivet, Medisinsk bildebehandlingsutstyr...

Voluntary Agreement under the Ecodesign Directive, Medical Imaging Equipment...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.12.2010

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget til frivillig avtale er fremlagt av industrien og er ikke utarbeidet på bakgrunn av en kravforberedende studie av produktgruppen, i motsetning til andre produktgrupper regulert av økodesigndiretivet.

Det første møtet i styrekomiteen for den frivillige avtalen ble avholdt i februar 2012.

Firmaene som har underskrevet avtalen, etterlever den allerede, selv om den ennå ikke er akseptert som frivillig avtale under økodesigndirektivet. Disse firmaenes produkter utgjør over 80 % av markedet for alle produkttyper. For ultralydutstyr utgjør de 82 % av markedet, og for MR-skannere utgjør de 98 % av markedet.  

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen behandler et forslag om en frivillig avtale under økodesigndirektivet vedrørende medisinsk bildebehandlingsutstyr (ultralydutstyr, MR-skannere osv.). Forslaget er fremlagt av den europeiske bransjeforeningen COCIR. Forslaget er, i motsetning til øvrige produktområder regulert av økodesigndirektivet, ikke basert på en kravforberedende studie av produktgruppen. Forslaget kan endres i prosessen helt frem til endelig aksept, og avtalen kan også ende med å implementeres som egentlig lovgivning i stedet.

Økodesigndirektivet (2009/125/EC) gir mulighet for at en bransje kan fremlegge et forslag til en frivillig avtale om forbedring av deres produkters miljømessige egenskaper. Hvis kravene er ambisiøse nok, og flertallet av produsentene og leverandørene til det europeiske markedet er med i avtalen, kan avtalen erstatte økodesignregler. Bransjen forplikter seg til å føre kontroll med at avtalen overholdes.

Økodesignkrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i total energibruk til 20 %, og øke energieffektiviteten med 20 % i EU, sammenlignet med 1990.

Følgende produkter er omfattet av forslaget til den frivillige avtalen:
Ultralydutstyr
MR-skannere (magnetic resonance equipment)
CT-skannere (computer tomography)
Nukleærmedisin
Røntgenapparater

Forslag til økodesignkrav i den frivillige avtalen
Avtalen er basert på trinnvis innføring, hvor det hvert år innledes en prosess for et nytt produkt innenfor den gruppen av bildebehandlingsutstyr som avtalen omfatter. Når et produkt er utvalgt, stilles kravene og virkningsdatoen, og når produktene etterlever dette, innledes en ny prosess til fremsettelse av krav for den aktuelle produkttypen.
Det er p.t. stilt krav til henholdsvis ultralydutstyr (virkning fra 2012) og MR-skannere (virkning fra 2017).
Etter planen skal det stilles krav for CT-skannere i 2012, røntgenapparater i 2013, nukleærmedisin i 2014 og for ultralydutstyr igjen i 2015. Forslaget sier ikke noe om virkningsdatoene for disse kravene.


Alle omfattede produkter:

Avtalen inneholder krav om at virksomhetene skal utarbeide en produktdeklarasjon (environmental product declaration). I deklarasjonen er det obligatorisk å opplyse om energibruk i kWh beregnet ut fra standardbetingelser.

En rekke opplysninger om andre miljøaspekter, ressursforbruk av metaller og karbonfotavtrykk (carbon footprint) kan gis på frivillig basis.

Særskilt for ultralydutstyr:

Ut over de ovennevnte generelle kravene skal ultralydutstyrs årlige energibruk per produkt være redusert med 25 % i 2012 i forhold til et definert referanseprodukt i 2005.

Særskilt for MR-skannere:

Ut over de ovennevnte generelle kravene må MR-skannere ikke øke energibrukent i avslått tilstand og i ready-to-scan-tilstand for den gjennomsnittlige modellen i 2017 sammenlignet med 2011.

Merknader
Ingen bemerkninger

Sakkyndige instansers merknader
Ingen bemerkninger

Vurdering

Forslagene vurderes ikke å få særlige konsekvenser for Norge i forhold til andre europeiske land.

Andre opplysninger

Dette notatet er skrevet på bakgrunn av forslaget om frivillig avtale, fremlagt av industrien i desember 2011.

http://www.eceee.org/Eco_design/products/medical_imaging_equipment/01.Proposed%20Voluntary%20Agreement%20-%20Medical%20Imaging%20Equipment.pdf og en målsetningsrapport om MR-skannere, fremlagt av industrien i februar 2012: http://www.eceee.org/Eco_design/products/medical_imaging_equipment/Ecodesign%20Target%20for%20Magnetic%20Resonance%20Equipment%20-%20draft%20for%20discussion%20-%202012_03_009.pdf

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen