Økodesignkrav vifter drevet m/elmotor 125W-500kW

Kommisjonsforordning (EU) nr. 372/2011 av 30. mars 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om krav til miljøvennlig utforming av vifter drevet av elektromotor med inngangseffekt mellom 125 W og 500 kW...

COMMISSION REGULATION (EU) No 327/2011 of 30 March 2011 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kW...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.12.2010

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.05.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen trådte i kraft i EU 26. april 2011 og forventes snarlig oversendt til EØS-organene for behanding.  

Sammendrag av innhold

Lovgivningen ligger innenfor rammene av Økodesigndirektivet (2009/125/EF). Økodesigndirektivet fastsetter minstekrav til produkters energieffektivitet i tillegg til andre krav til miljøaspekter og forbruk av ressurser (eks vann). Det skjer gjennom forordninger som pålegger produsenter og importører i EU-markedet å kun markedsføre produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene skal være CE-merket.

Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å

 • redusere klimagassutslippene med minst 20%,
 • øke andelen fornybar energi i vårt endelige energiforbruk til 20%, og
 • øke energieffektiviteten med 20%

  i EU, sammenlignet med 1990. Bakgrunnen for målet er forebygging av klimaendringer (mitigation), konkurranseevne og forsyningssikkerhet.

Forordningen om krav til miljøvennlig utforming av vifter drevet av elektromotorer med inngangseffekt mellom 125 W og 500 kW trådte i kraft 26. april 2011. Forordningen er fastsatt med hjemmel i Økodesigndirektivet (2009/125/EC). Viftene i denne forordningen er aksial-, sentrifugal-, tverrstrøms, og blandingsstrømsvifter som finnes i forskjellig luftbehandlings- og gasshåndteringsutstyr. Kravene til miljøvennlig utforming er minstekrav til energieffektivitet for forskjellige viftetyper og effektområder. Man forventer at innføringen av denne forordningen vil føre til en energibesparing i EU på 34 TWh innen 2020.

Økodesignkrav 

 • Det stilles minstekrav til produktenes energieffektivitet.
 • For vifter som er utformet til ventilasjon både under normale forhold og i nødssituasjoner i forbindelse med brannsikkerhetskravene fastsatt i direktiv 89/106/EF, nedsettes kravene til virkningsgraden med 10 % i steg 1 og med 5 % i steg 2.
 • Det stilles krav til produktinformasjon. Kravene innebærer at leverandøren i den tekniske dokumentasjonen og på en hjemmeside skal gjøre en rekke nærmere spesifiserte opplysninger, herunder opplysninger om inngangseffekt, omdreininger per minutt og virkningsgrad, tilgjengelige.

Minstekrav til energieffektivitet for vifter er foreslått innført i to steg, steg 1 gjelder fra 01.01.2013, steg 2 fra 01.01.2015.  Informasjonskravene trer i kraft fra 1. januar 2013. 

Merknader

Små vifter som drives av elektromotorer mellom 125 W og 3 kW som først og fremst er beregnet til andre funksjoner, er ikke omfattet av forordningen. For eksempel er den lille viften beregnet til kjøling av elektromotoren i en motorsag ikke omfattet, selv om motoren i motorsagen (som også driver viften) er på mer enn 125 W.  

Forordningen skal ikke anvendes på vifter som er innebygget i:  

 • produkter, som kun har én enkelt elektrisk motor på høyst 3 kW, og hvor viften er festet til den samme  aksel, som driver produktets hovedfunksjon
 • tørketromler og vaske/tørkemaskiner med en maksimal elektrisk inngangseffekt mindre eller lik 3 kW
 • kjøkkenvifter som har en maksimal elektrisk inngangseffekt på mindre enn 280 W.

Forordningen skal heller ikke anvendes på vifter:

Forordningen skal ikke anvendes på vifter som er innebygget i:  
    •    produkter, som kun har én enkelt elektrisk motor på høyst 3 kW, og hvor viften er festet til den samme  aksel, som driver produktets hovedfunksjon
    •    tørketromler og vaske/tørkemaskiner med en maksimal elektrisk inngangseffekt mindre eller lik 3 kW
    •    kjøkkenvifter som har en maksimal elektrisk inngangseffekt på mindre enn 280 W.

 Forordningen skal heller ikke anvendes på vifter:
    •    som er utformet til drift i en potensielt eksplosiv atmosfære, jf. direktiv 94/9/EF 
    •    som kun er utformet til bruk i nødsituasjoner og til korttidsdrift i forbindelse med de brannsikkerhetskrav, som er fastsatt i direktiv 89/106/EF 
    •    som spesifikt er utformet til drift:
    •    hvor driftstemperaturen på den transporterte gassen overstiger 100 ºC
    •    hvor den omgivende driftstemperatur for motoren som driver viften - hvis motoren er plassert utenfor gasstrømmen - overstiger 65°C 
    •    hvor den årlige gennomsnittstemperatur av den transporterte gass og/eller den omgivende driftstemperatur for motoren - hvis motoren er plassert utenfor gasstrømmen – er lavere enn -40 ºC
    •    med en forsyningsspenning på >1 000 V AC eller >1 500 V DC
    •    i giftige, sterkt korroderende eller brennbare miljøer eller miljøer med abrasive stoffer
    •     brakt i omsetning før 1. januar 2015 som erstatning for tilsvarende vifter, som er integreret i produkter bragt i omsetning før 1. januar 2013, bortsett fra hvis  emballasjen, produktinformasjonen og den tekniske dokumentasjon tydelig angir i forbindelse med  punkt a), b) og c) at viften kun må anvendes til det formål, den er utformet til, og i forbindelse med punkt d), kun må anvendes i det eller de produkter, som den er beregnet til. 

Følgende typer vifter er unntatt fra kravene i steg 2:

Vifter som er utformet til drift:

 • med optimal energieffektivitet ved minst 8000 omdreininger per minutt
 • i utstyr med trykkforhold høyere enn 1,11
 • som transportvifter til transport av ikke-luftformige stoffer i utstyr knyttet til industriprosesser

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen er sendt på høring med frist 1. desember 2011.

Vurdering

NVE sendte utkastet til forordning på høring til norske relevante interessenter miljøer den 10. februar 2011. Det kom ikke inn noen kommentarer til utkastet.

NVE mener det er viktig at det etableres teststandarder ettersom en viftes omgivelser (driftsforholdene) vil påvirke virkningsgrad/energieffektivitet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0327/2011
Basis rettsaktnr.: 125/2009
Celexnr.: 32011R0327

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.09.2011
Frist returnering standardskjema: 11.10.2011
Dato returnert standardskjema: 18.10.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.02.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 11/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker