Vet- fristatus brucellose og tuberkulose

Kommisjonsvedtak 2010/695/EU av 17. november 2010 om endring av vedleggene til vedtak 93/52/EØF når det gjelder anerkjennelse av Estland, Latvia og det autonome området Balearene i Spania som offisielt frie for brucellose (B. melitensis) og som endrer vedleggene I og II til vedtak 2003/467/EF når...

Commission Decision 2010/695/EU of 17 November 2010 amending the Annexes to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of Estonia, Latvia and the Autonomous Community of the Balearic Islands in Spain as officially free of brucellosis (B. melitensis) and amending Annexes I and II to Decision 20...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.12.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.02.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I og II i vedtak 93/52/EØF, som listefører henholdsvis medlemsstater og regioner som er erklært frie for brucellose forårsaket av Brucella melitensis. Estland, Latvia og det autonome området Balearene i Spania oppfyller nå kravene til fristatus i henhold til direktiv 91/68/EØF og erklæres derfor frie for sykdommen.

Rettsakten endrer i tillegg vedleggene I og II til vedtak 2003/467/EF som listefører medlemsstater og regioner som er erklært frie for tuberkulose og brucellose hos storfe. Estland oppfyller nå kravene til fristatus i henhold til direktiv 64/432EØF når det gjelder tuberkulose og brucellose hos storfe og erklæres derfor som fri for disse sykdommen.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Land- og regionlistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside. Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. Den antas heller ikke å få administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for Matproduksjon, der Landbruks-og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/695/EU
Basis rettsaktnr.: 1993/52/EØF
Celexnr.: 32010D0695

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.11.2010
Frist returnering standardskjema: 04.01.2011
Dato returnert standardskjema: 23.02.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 062/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen