Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet-Bluetongue

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1142/2010 av 7. desember 2010 som endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007 hva gjelder gyldighetstiden for overgangsbestemmelser for unntak fra forflytningsforbudet i rådsdirektiv 2000/75/EF for visse dyr av mottakelige arter ...

Commission Regulation (EU) No 1142/2010 of 7 December amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards the period of application of the transitional measures concerning the conditions for exempting certain animals from the exit ban provided for in Council Directive 2000/75/EC ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.12.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.03.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Den nye rettsakten er en forlengelse av en tidligere overgangsordning, forordning (EF) nr. 394/2008. Den gav medlemsstatene mulighet for å stille strengere krav ved samhandel med uvaksinerte dyr fra restriksjonssoner for blåtunge. Overgangsordningen ble i sin tid innført på bakgrunn av at flere medlemsland hadde erfart at gjeldende beskyttelsestiltak var utilstrekkelige. Det var særlig problemer knyttet til kravene til såkalte vektorsikre bygninger. Medlemsstater som ønsket å ta i bruk denne ordningen måtte melde fra til Kommisjonen og begrunne dette utifra en risikovurdering. Femten medlemsstater, i tillegg til Norge, har tatt den i bruk. De økte kravene innebærer at importerte dyr må være yngre enn 90 dager og være holdt i et vektorbeskyttet husrom siden fødsel. I tillegg kreves det utvidet serologisk testing.

Disse overgangsbestemmelsene var ment å gjelde for en kortere periode, inntil en fikk revurdert de gjeldende kravene på et mer vitenskapelig grunnlag. Siden desember 2008 er overgangsordningen likevel forlenget flere ganger ved forordning (EF) nr.1304/2008, forordning (EF) nr. 1156/2009 og nå forordning (EF) nr. 1142/2010. I sistnevnte endring fremgår det at OIE arbeider med å definere og utarbeide kriterier for såkalte vektorsikre/beskyttede bygninger og at resultatet av dette arbeidet vil bli lagt til grunn for EU’s fremtidige lovgiving. Forlengelsen denne gangen er begrenset til 6 måneder dvs. frem til 30. juni 2011.

I det tidlige regelverket for blåtunge var det i direktiv 2000/75 et totalforbud mot å føre dyr ut av en restriksjonsssone for blåtunge. Dette forbudet ble det etterhvert lempet på og unntaksbestemmelser ble fastsatt i forordning (EF) nr. 1266/2007. Overgangsordningen beskrevet ovenfor er så igjen unntaksbestemmelser fra denne.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift av 30. april 2008 nr. 416 om kontroll med, overvåkning av bluetongue og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue (blåtungeforskriften). Endringen vil derfor ikke medføre nye eller strengere krav jamført med overgangsordningen fra 2008.

Forordning (EF) nr. 394/2008 ble tatt inn på nasjonalt grunnlag i blåtungeforskriften før den ble behandlet i EØS-komiteen. Forskriften ble fastsatt uten høring da det av dyrehelsemessige årsaker ble vurdert som viktig å kunne ta i bruk overgangsbestemmelsene så fort som mulig. Denne rettsakten er også tatt inn på nasjonalt grunnlag, med unntak fra høring, da forandringene er av ren teknisk karakter og det forsatt er viktig for Norge å kunne benytte seg av denne muligheten.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. 

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel for Norge. Da Norge innen kort tid vil erklære seg fri for blåtunge er det i Norges interesse å forlenge overgangsordningen ennå en gang, for å mer effektivt kunne beskytte seg mot mulig smitte av blåtunge fra Europa.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1142/2010
Basis rettsaktnr.: 0075/2000
Celexnr.: 32010R1142

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.12.2010
Frist returnering standardskjema: 19.01.2011
Dato returnert standardskjema: 04.04.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 063/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen