Vet-import-dyr av hestefamilien

Kommisjonsvedtak 2010/776/EU av 15. desember 2010 som endrer vedtak 2004/211/EF når det gjelder opplysningene om Brasil, Kuwait og Syria i listen over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra import til medlemslandene av levende dyr av hestefamilien samt sæd, eggceller og embryo fra dyr av hest...

Commission Decision 2010/776/EU of 16 December 2010 amending Decision 2004/211/EC as regards the entries for Brazil, Kuwait and Syria in the list of third countries and parts thereof from which the introduction into the European Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine speci...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 20.12.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 20. desember 2010 om endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien og forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtaket endrer på tredjelandslisten i vedlegg I til vedtak 2004/211/EF. Rettsakten er utarbeidet som følge av at området Distrito Federal i Brasil, der det i april 2010 ble bekreftet ett tilfelle av snive, nå i seks måneder har vært uten nye sykdomstilfeller. I Kuwait ble det i oktober 2010 oppdaget forekomst av snive. I Syria er ikke snive lenger en anmeldelsespliktig sykdom og ved forrige inspeksjonsbesøk fra OIE (verdens dyrehelseorganisasjon) kunne det ikke utelukkes at sykdommen forekommer i Syria. Formålet er å hindre spredning av dyresykdommen til andre medlemsstater.

Merknader

Rettsakten krever regelverksendring. I forskrift 31. desember 1998 nr 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien endres tredjelandslistene i vedlegg A slik at import av levende dyr av hestefamilien fra Distrito Federal i Brasil igjen er tillatt, og import fra Kuwait og Syria ikke lenger er tillatt. Tilsvarende endres vedlegg F i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter.

Rettsakten anses å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2010/776/EU
Celexnr.: 32010D0776

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 16.12.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 20.12.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen