Biocider - ikke-inkludering

Kommisjonsbeslutning 2010/71/EU av 8. februar 2010 om at diazinon ikke inkluderes i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF biociddirektivet...

Commission Decision 2010/71/EU of 8 February 2010 concerning the non-inclusion of diazinon in Annex I, IA or IB to Directive 98/8/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.02.2010

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.03.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsbeslutning 2010/71/EU ble vedtatt 8. februar 2010. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 10. desember 2010 ved EØS-komitebeslutning nr. 128/2010.

Sammendrag av innhold

Direktiv 98/8/EF biociddirektivet innførte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EU/EØS-markedet. Bakgrunnen for utvikling og gjennomføring av dette regelverket er at mange biocider har svært betenkelige egenskaper i forhold til effekter på miljø og helse. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter, som er basert på svært grundige vurderinger, bidrar derfor til økt beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Gjennom bestemmelser i forordning (EF) nr. 1451/2007 etableres det en liste over aktive stoffer som skal vurderes i forhold til inkludering på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF. Stoffet diazinon er inkludert i denne listen for bruk i produktgruppe 18 - insektsmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr.

Fristen for innsendelse av fullstendig dokumentasjon for aktive stoffer til bruk i produkttype 18 var 30. april 2006. Imidlertid var det ikke innen tidsfristen kommet inn noen fullstendig dokumentasjon. Kommisjonen informerte medlemsstatene om dette, og denne informasjonen ble også offentliggjort elektronisk 14. juni 2006. Innen tre måneder etter den elektroniske offentliggjøringen tilkjennega en virksomhet interesse for å ta over som deltaker for diazinon til bruk i produktgruppe 18. Det derfor ble gitt ny tidsfrist i hht Kommisjonsbeslutning 2007/794/EF for innsendelse av dokumentasjon - ny frist for innsendelse av dokumentasjon ble satt til 30. april 2008. Innen utgangen av denne friste, og før oversendelse av dokumentasjon, forespurte søkeren Portugal (som er rapportør) om referanseproduktet - et loppehaslbånd - skulle anses som et biocidholdig produkt eller et veterinærmedisinsk produkt. Etter konsultasjonsrunder ble dette produktet ansett som et veterinærlegemiddel. På bakgrunn av dette har derfor ikke søkeren oversendt dokumentasjon med sikte på å få diazinon inkludert i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF til bruk i produkttype 18. Stoffet diazinon tas derfor ikke inn i noen av de aktuelle vedleggene og kan ikke benyttes som aktivt stoff i produkter i produkttype 18. Det er behov for visse overgangsperioder. Loppehalsbånd som er i omsetning som biocidholdig produkter og som inneholder diazinon til bruk i produktgruppe 18 skal fra og med 1. mars 2013 ikke lengre slippes på markedet. Øvrige biocidprodukter som inneholder diazinon i produkttype 18 skal fra og med 1. mars 2011 ikke lengre slippes på markedet.

Merknader

Direktiv 98/8/EF (biociddirektivet) - med senere endringer - er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften).  Hoveddirektivet 98/8/EF - biociddirektivet - er hjemlet i EF-traktatens artikkel 100 a.
Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2010/71/EU i norsk rett vil skje ved endring i biocidforskriften. Bestemmelser for hvordan direktiver om ikke-inkludering av stoffer er nedfelt i endringsforskriften av 22. april 2009. I endringsforskriften av 22. april 2009 er det tatt inn nye bestemmelser i § 32 som fastsetter at utfasingsfristen skal være 12 måneder etter at vedtak om ikke-inkludering er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Stoffer som omfattes av beslutning om ikke-inkludering føres opp i nytt vedlegg til biocidforskriften. I dette vedlegget fremkommer stoffnavnet, produkttype(r) som stoffet ikke kan benyttes i, frist for når all omsetning og bruk av slike produkter må stanses og henvisning til den aktuelle kommisjonsbeslutningen. Disse beslutningene legges forløpende ut i fulltekst på hjemmesidene til Klima- og forurensningsdirektoratet (http://www.klif.no/).

I den første fasen av evalueringsprogrammet for eksisterende aktive stoffer meldte industrien inn hvilke stoffer i de ulike produkttypene de ville levere søknad om å få inkludert på vedlegg I, IA eller IB til biociddirektivet (98/8/EF). På de områder hvor industrien ikke leverte inn søknader for aktuelle stoffer i gitte produkttyper innen gitt tidsfrist kunngjør Kommisjonen dette på sine hjemmesider. Gjennom disse kunngjøringene gis industrien en frist for å gi beskjed om de vil overta ansvar for å levere inn søknad. Dersom noen tilkjennegir interesse for å overta ansvar for søknaden gir Kommisjonen en ny tidsfrist i egne kommisjonsbeslutninger.

Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2010/71/EU innebærer forbud mot diazinon som aktivt stoff i produkttype 18. Etter konsultasjonsrunder ble det aktuelle produktet ansett som et veterinærlegemiddel. På bakgrunn av dette har derfor ikke søkeren oversendt dokumentasjon med sikte på å få diazinon inkludert i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF til bruk i produkttype 18. Stoffet diazinon tas derfor ikke inn i noen av de aktuelle vedleggene og kan ikke benyttes som aktivt stoff i produkter i produkttype 18. Det blir samtidig et harmonisert regelverk, noe som også gir like rammebetingelser for både europeisk og norsk industri, og det blir således ikke konkurransevridende for norske firmaer. Produkter som eventuelt eksporteres til europeiske land fra Norge med det aktuell stoffet vil uansett møte de samme krav om utfasing eller bytte av aktivt stoff. Det er dessuten en forbedring av regelverket i forhold til effekter på miljø og helse. Gjennomføringen av biociddirektivet (98/8/EF) i norsk rett ble konsekvensvurdert før biocidforskriften ble fastsatt (2003). Endringsforskriften av 22. april 2009 - som omfatter mange forordninger, direktiver og beslutninger (både beslutninger om inkludering og ikke-inkludering av stoffer på vedlegg I, IA eller IB) var også på alminnelig høring og konsekvensvurdert. Disse dokumentene ble i tillegg publisert på hjemmesidene til Klima- og forurensningsdirektoratet.
Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biociddirektivet gjennom deltakelse på møter i EU-regi (møter i både Competent Authority og Standing Committee), gir faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsbeslutning 2010/71/EU er behandlet av Spesialutvalget for handelsforenkling og funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Se Beskrivelse/Merknader.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/0071/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32010D0071

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.02.2010
Frist returnering standardskjema: 02.04.2010
Dato returnert standardskjema: 26.03.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 128/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.12.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker