Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Biocider - ny tidsfrist

Kommisjonsbeslutning 2010/84/EU av 9. februar 2010 om fastsettelse av ny tidsfrist for innsendelse av dokumentasjon for visse stoffer som skal undersøkes i forbindelse med det 10-årige arbeidsprogrammet i hht artikkel 16(2) i direktiv 98/8/EF biociddirektivet...

Commission Decision 2010/84/EU of 9 February 2010 setting a new deadline for the submission of dossiers for certain substances under the 10-year work programme referred to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.02.2010

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.03.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsbeslutning 2010/84/EU ble vedtatt 9. februar 2010. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 10. desember 2010 ved EØS-komitebeslutning nr. 128/2010.

Sammendrag av innhold

Direktiv 98/8/EF biociddirektivet regulerer markedsadgangen til biocidprodukter og deres aktive stoffer. Bestemmelser i direktivet innebærer at det er kun aktive stoffer som er ført opp på direktivets vedlegg I, IA eller IB som kan godkjennes til å slippes på markedet i EU/EØS-området.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 om andre fase av det 10-årige arbeidsprogrammet etablerer i henhold til artikkel 16(2) i direktiv 98/8/EF en liste over aktive stoffer som skal vurderes for eventuell inkludering på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

For et antall stoffer/produkttyper som omfattes av den omtale listen har enten alle deltakerne trukket seg fra vurderingsprogrammet, eller den utpekte rappportøren (medlemsstat) har ikke mottatt fullstendig dokumentasjon innen den gitte tidsfristen. Kommisjonen har informert medlemsstatene om dette. Denne infomasjonen ble også publisert elektronisk 13. januar 2009, 11. februar 2009 og 11. mars 2009. Innen tre måneder etter den elektroniske offentliggjøringen har flere virksomheter tilkjennegitt interesse for å overta som deltakere for noen av de aktuelle stoffene og produkttypene. Det er derfor nødvendig å gi en ny tidsfrist for innsendelse av dokumentasjon for disse stoffene og produkttypene. Ny tidsfrist for innsendelse av dokumentasjon er satt til 28. februar 2011.

Merknader

Biociddirektivet - 98/8/EF - med senere endringer er gjennomført i norsk rett ved forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). Hoveddirektivet 98/8/EF biociddirektivet er hjemlet i EF-traktatens artikkel 100 a.

Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2010/84/EU i Norge medfører ikke behov for endringer i biocidforskiften. De som berøres av den nye fristen er allerede informert i og med at de har påtatt seg søkeransvar.

Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket gjennom deltakelse på møter i EU-regi (møter både i Competent Authority og Standing Committee), faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Videre er myndighetene i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsbeslutning 2010/84/EU er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling, og funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/0084/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32010D0084

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.02.2010
Frist returnering standardskjema: 02.04.2010
Dato returnert standardskjema: 26.03.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 128/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.12.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen