Direktiv om vannanalyser

Kommisjonsdirektiv 2009/90/EF fra 31. juli 2009 om tekniske spesifikasjoner for kjemisk analyse og overvåking av vanntilstand...

COMMISSION DIRECTIVE 2009/90/EC of 31 July 2009 laying down, pursuant to Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, technical specifications for chemical analysis and monitoring of water status...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.02.2010

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.03.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: II. Vann

Status

Direktivet ble vedtatt i EU 31. juli 2009.

Sammendrag av innhold

Direktivet stiller krav til analyser utløst av overvåkingskravene i Rammedirektivet for vann (2000/60/EF). Laboratorier som brukes skal være akkreditert for de analyser som er aktuelle etter EN ISO /IEC-17025 standarden.

Krav til metodens yteevne (usikkerhet) vil for noen analyser innebære spesiell instrumentering.

Medlemslandene har en frist på to år til å implementere direktivet i vedkommende lands lovverk, dvs. 21. august 2011. 

Merknader

Rettsakten er hjemlet i rammedirektivet for vann (2000/60/EF), som er gjennomført med egen forskrift i norsk rett.

Rettsakten antas ikke å få økonomiske og administrative konsekvenser utover det som ble utredet da forskriften ble vedtatt  (15. desember 2006) og da Stortinget godkjente EØS-komiteens beslutning om inkludering av direktivet i EØS-avtalen (St. prp. 75 (2007-2008) og Innst. 131 (2008-2009)).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært på høring.

Vurdering

Gjennomføringen av rettsakten i norsk rett anses ikke for å være problematisk for Norge. Det vurderes at de fleste laboratorier allerede har akkreditert sine analyser.

De aller fleste rutinemessige analyser er enkle, men noen spesialanalyser kan medføre behov for ny instrumentering, fordi metoden krever en spesiell yteevne (dvs. lav usikkerhet). Det er imidlertid ikke uvanlig at slike analyser allerede i dag blir gjennomført ved de litt større laboratorier som allerde har slik instrumentering.

Rettsakten er en oppfølging av vanndirektivet og underliggende direktiver som drikkevannsdirektivet. Rettsakten anses for å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/90/EF
Basis rettsaktnr.: 2000/60/EF
Celexnr.: 32009L0090

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.10.2009
Frist returnering standardskjema: 13.11.2009
Dato returnert standardskjema: 12.03.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.05.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 057/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.11.2011
Høringsfrist: 30.12.2011
Frist for gjennomføring: 21.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 20.04.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker