Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av søtstoffdirektivet, neotam

Kommisjonsdirektiv 2009/163/EU av 22. desember 2009 om endring av direktiv 94/35/EF om søtstoffer ment til bruk i næringsmidler med hensyn til neotam....

Commission Directive 2009/163/EU of 22 December 2009 amending Directive 94/35/EC of the European Parliament and of the Council on sweeteners for use in foodstuffs with regard to neotame...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.02.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.02.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 22.12.2009.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Dette direktivet gjelder endring av direktiv 94/35/EF om søtstoff til næringsmidler. Endringsdirektivet ble fastsatt ved komitologi, jf forordning (EF) nr. 1333/2008, siden dette gjelder en oppdatering av en stoffliste i ett av de tre direktivene på tilsetningsstoffområdet. Stofflistene i de tre direktivene på tilsetningsstoffområdet (94/35/EF, 94/36/EF, 95/2/EF) er positivlister, dvs. at det er kun de stoffene som er oppført på listene som kan benyttes i de opplistede næringsmidlene i de opplistede bruksmengdene. Stofflistene i de tre direktivene skal i januar/februar 2011 flettes sammen og overføres til vedlegg II i forordning (EF) nr. 1333/2008.

Stofflisten i direktiv 94/35/EF om søtstoff til næringsmidler endres ved at ett nytt stoff godkjennes. Dette gjelder søtstoffet neotame.

Merknader

Implementering av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring av forskrift av 21. desember 1993 nr 1378 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Forskriftsendringen skal høres.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert ved skriftlig prosedyre av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Administrative og økonomiske konsekvenser:

Norske interessenter er informert om utkastet til endring, ved at informasjon om dette er sendt på epost til elektronisk kontaktforum for tilsetningsstoffer. Mattilsynet har ikke mottatt kommentarer. Det antas derfor at endringen ikke medfører konsekvenser av betydning for næringen. For forbrukerne vil det være positivt at det blir et større utvalg av søtstoffer.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/163/EF
Basis rettsaktnr.: 1994/35/EF
Celexnr.: 32009L0163

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.01.2010
Frist returnering standardskjema: 02.02.2010
Dato returnert standardskjema: 10.03.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 061/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.03.2010
Høringsfrist: 15.06.2010
Frist for gjennomføring: 12.06.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 12.10.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen