Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 103/2010 av 5. februar 2010 om godkjenning av mangan-chelat av methionin hydroksyanalog som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger...

Commission Regulation (EU) No 103/2010 of 5 February 2010 concerning the authorisation of manganese chelate of hydroxy analogue of methionine as a feed additive for chickens for fattening...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.02.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.04.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et mikromineralpreparat som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger. Preparatet er klassifisert i kategorien Tilsetningsstoffer med ernæringsegenskaper, den funksjonelle gruppen Mikromineraler og har identifikasjonsnr. 3b5.10. Godkjenningen er ikke gitt til noe spesielt firma, men til preparatet, og den har varighet til 26.02.2020.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. De bekrefter at preparatet er en god kilde for tilgjengelig mangan i fôr til slaktekyllinger. Preparatet skal tilsettes fôret i form av premiks. Videre anbefales det å benytte verneutstyr som briller, hansker, støvmaske, når preparatet blir håndtert. Det er angitt analysemetode for preparatet. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsaken krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen foretas i vedlegg II.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynets tilsynsvirksomhet. Fôrindustrien får en ny kilde for mangantilsetning til fôr tilgjengelig, og de vil vurdere bruken av den ut fra forholdene ved egne produksjonsanlegg.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert i Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 103/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0103

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.02.2010
Frist returnering standardskjema: 11.03.2010
Dato returnert standardskjema: 19.04.2010
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.02.2010
Høringsfrist: 13.04.2010
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen