Handlingsprogram trafikksikkerhet

Europeisk handlingsprogram for trafikksikkerhet 2011-2020...

European Road Safety Action Programme 2011-2020...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.02.2010

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rådet vedtok rådskonklusjoner på handlingsprogrammet på rådsmøtet 2. desember 2010. I rådskonklusjonene fremgår det at medlemslandene mener at det totale antallet trafikkulykker er uakseptabelt høyt og at man må ha en nullvisjon som en langsiktig målsetning. Medlemslandene behov for å integrere trafikksikkerhet i andre politikkområder som utdanning, helse, sosial- og sysselsetting mv blir også understreket. Medlemslandene påpeker også at trafikksikkerhet er et delt ansvar, som krever oppfølging og tiltak på forskjellige nivå, innenfor både offentlig og privat sektor. Medlemmene støtter også arbeidet med en fellesdefinisjon av trafikkskader, nye sikkerhetsstandarder, behov for økt utrulling av intelligente transportsystem / -løsninger og behov for særskilte tiltak overfor sårbare trafikkanter – ikke minst motorsyklister.

Europaparlamentets Transportkomite, på sin side, hadde en første diskusjon av programmet 1. desember 2010. På møtet var det bred enighet om at Kommisjonens handlingsprogram ikke var ambisiøs nok. Saksordføreren MEP Dieter-Lebrecht Kock (EPP, Tyskland) mente det måtte kraftigere virkemidler til, om man skulle kunne nå målsettingen om halvering av dødsfallene i trafikken innen 2020. Rapportøren mente bl.a. at det må oppnevnes en egen EU-koordinator for trafikksikkerhet. Rapportøren vil presentere sitt utkast til rapport for videre behandling i Europaparlamentet i februar neste år. Denne vil bli vedtatt i TRAN i mai og i Plenum i juni 2011.


Sammendrag av innhold

Europakommisjonen presenterte sitt nye trafikksikkerhetsprogram 2011-2020 20. juni 2010. Programmet kan karakteriseres som EUs strategi på trafikksikkerhetsområdet og programmet vil danne utgangspunkt for konkrete lovforslag, tiltak mv. i årene fremover. Kommisjonens målsetning om å redusere antall drepte 2010 - 2020 med 50 % videreføres.

Tre hovedprioriteringer oppstilles. Disse prioriteringene er:

- Etablering av mer strukturert rammeverk for utveksling av erfaring. 
- En strategi på også å redusere antall skadde i trafikken.
- Økt fokus og tiltak overfor særlig utsatte trafikkbrukere; i sær motorsyklister.

Strategien inneholder 62 forslag fordelt på særskilte temaer. Disse temaene er:

1. Strategi for forbedret kjørerutdanning og -trening. 
2. Mer effektiv håndheving av vegtrafikkreglene, bl a gjennom videre behandling av forslaget om grenseoverskridende håndhevelse av trafikkforseelser.
3. Utvikling av ny kjøretøysteknologi, og krav om bruk av slik teknologi, for økt trafikksikkerhet (f eks alkolås , eCall, mv.).
4. Økt veginfrastruktursikkerhet, bl.a. vurdering av utvidelse av virkeområdet for veginfrastrukturdirektivet. 
5. Etablering av en global strategi relatert til vegtrafikkskader og førstehjelp, inkludert utarbeidelse av en standard definisjon av hardt skadde.
6. Beskyttelse av sårbare trafikanter som motorsyklister, forgjengere, syklister og eldre.


Merknader
Kommisjonen avholdt 2. halvår 2009 tematiske ekspertgruppemøter og en åpen internettbasert høring for å få innspill til temaer til programmet, inkludert hvilke tiltak som burde prioriteres.

Samferdselsdepartementet besvarte den internettbaserte høringen og sendte inn separate innspill om den norske føreropplæringsmodellen og tiltak mot MC-ulykker, da dette er områder der Norge er i front internasjonalt. Temaene er også med i Kommisjonens program.

Etter at Kommisjonens presenterte selve handlingsplanen har norske posisjoner blitt fremført av samferdselsministeren, både overfor transportkommisær Kallas og Det belgiske Formannskapet v/transportminister Schouppe, i oktober 2010. Handlingsplanen er videre tatt opp i forbindelse med uformelt nordisk – baltisk ministermiddag i forkant av Rådsmøtet 2. desember 2010.

I tråd med SDs EØS-handlingsplan for våren 2011 vil kortversjon av norsk tiltaksplan på trafikksikkerhet, som nå i januar 2011 er trykket opp og oversatt til engelsk og fransk, bli oversendt til Europaparlamentet og Kommisjonen. Kortversjonen gir en meget god oversikt over ulike norske trafikksikkerhetstiltak, som kan være av interesse for EU i deres arbeid med trafikksikkerhet fremover.

Videre oppfølging vil skje i forhold til de konkrete lovforslag, tiltak mv. i kjølvannet av programmet, bl.a. i samarbeid med Vegdirektoratet, høynivågruppen for trafikksikkerhet og i samarbeid med enkelte EU-medlemsland (i sær SUNN – gruppen bestående av landene Sverige, Storbritannia, Nederland og Norge).

Sakkyndige instansers merknader
Handlingsprogrammet har blitt forelagt Vegdirektoratet, som uttrykker at de i utgangspunktet er positive til EUs nye trafikksikkerhetsprogram. Av mer konkrete kommentarer viser Vegdirektoratet i sær til behovet for å komme frem til en felles definisjon av ulike skadegrader, i sær definisjonen av ”hardt skadde” for bedre sammenligningstall over landegrensene, synlighetsproblematikken for motorsyklister og de positive erfaringene med kjøreropplæringskurset for personer over 65 år (65+ - kurset).  
  

Vurdering

Handlingsprogrammet vil legge føringer for hvilke tiltak og initiativ Kommisjonen vil prioritere på trafikksikkerhetsområdet fremover. Føringene vil også ha betydning for EØS-landet Norge.


I Norge har vi flere år allerede hatt en nullvisjon og en helhetlig og integrert tilnærming til trafikksikkerhet. Dette innebærer at trafikant, kjøretøy og infrastruktur sees i sammenheng og at trafikksikkerhet ikke sees på som et enkeltstående politikkområde. Norsk trafikksikkerhetsarbeid bygger på et godt samarbeid mellom ulike myndigheter (politi, helse og utdanning) og interesseorganisasjoner (gjennom paraplyorganisasjonen Trygg Trafikk). En målrettet, kunnskapsbasert og integrert trafikksikkerhetssatsing har trolig mye av æren for trafikksikkerhetsnivået i Norge frem til nå.

Det er positivt at man i europeisk sammenheng vil legge sterkere føringer for en integrert tilnærming til trafikksikkerhet. Det oppfattes videre som positivt at økt trafikkopplæring og tiltak for å beskytte særlig sårbare trafikanter har fått en sentral plass i programmet. Dette er temaer som Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet har tatt opp i prosessen ifm. utarbeidelse av EUs nye handlingsplan. Kommisjonens handlingsprogram og rådskonklusjonene fra EUs medlemsland oppfattes således å være i tråd med norske interesser på området.
   

Andre opplysninger

-

Nøkkelinformasjon

Type sak Politiske dokumenter
KOM-nr.: KOM(2010)389final
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen