Parametre for tekniske krav til jernbanekjøretøy

Kommisjonsvedtak 2009/965/EF av 30. november 2009 som omhandler referansedokumentet nevnt i artikkel 27 nr. 4 i direktiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem...

Commission Decision of 30 November 2009 on the reference document referred to in Article 27(4) of Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the rail system within the Community...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.02.2010

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.03.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Vedtaket ble fastsatt av Kommisjonen 30. november 2009 og publisert i EU-tidende 22. desember 2009. 

Rettsakten er tatt inn i EØS-atalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 88/2010 den 2. juli 2010. Samme dag fastsatte Statens jernbanetilsyn forskrift 2. juli 2010 nr. 1063 om gjennomføring av kommisjonsvedtak 2009/965/EF av 30. november 2009 vedrørende referansedokument referert til i artikkel 27(4) i direktiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem, som gjennomfører rettsakten i norsk rett.

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtaket er gitt for å gi en mer detaljert liste over parametre for tekniske krav som stilles til jernbanekjøretøy enn det som fremgår av vedlegg VII til direktiv 2008/57/EF (samtrafikkdirektivet). Det er i fortalen gjort rede for at det er nødvendig med en mer detaljert liste over parametre enn det som fremgår av vedlegg VII for å kunne kryssreferere de nasjonale reglene som legges til grunn for at et kjøretøy skal kunne få tillatelse til å bli tatt i bruk på en tilstrekkelig god måte. Denne mer detaljerte listen over parametre er gjengitt i vedlegget til vedtaket. Formålet er å gjøre tillatelsesprosessen for kjøretøy enklere enn i dag, slik at de nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal kunne legge andre EØS-staters tillatelser til grunn (kryssaksept).

Vedtaket inneholder to artikler. Artikkel 1 sier i første ledd at referansedokumentet som skal vedtas av Kommisjonen i henhold til artikkel 27 nr. 4 i samtrafikkdirektivet skal baseres på listen i vedlegget. Annet ledd sier at referansedokumentet skal inneholde grunnleggende opplysninger om hvilke regler som gjelder i de enkelte medlemsstatene for tillatelse til å ta i bruk kjøretøy. Artikkel 2 slår fast at vedtaket er rettet mot medlemsstatene og Det europeiske jernbanebyrået (ERA).  

Merknader
Referansedokumentet det er vist til i artikkel 27 nr. 4 i samtrafikkdirektivet skal vedtas av Kommisjonen. ERA er i henhold til artikkel 27 nr. 3 i ferd med å forberede dette referansedokumentet, som vil inneholde referanser til nasjonale referansedokumenter for hver enkelt medlemsstat. Det er disse nasjonale referansedokumentene som vil inneholde en liste over regler som legges til grunn når et kjøretøy skal få tillatelse til å bli tatt i bruk. De nasjonale reglene skal kryssrefereres til hver av parametrene i vedlegget til vedtaket. Det vil da kunne foretas en klassifisering av de nasjonale reglene i henhold til artikkel 27 nr. 1 i samtrafikkdirektivet. For kjøretøy som allerede har tillatelse til ibruktaking i en annen EØS-stat vil dette gjøre tillatelsesprosessen i øvrige EØS-stater (kryssaksept) smidigere og enklere enn i dag.  

Sakkyndige instansers merknader
Statens jernbanetilsyn deltar i ERAs arbeidsgruppe som har utarbeidet listen over parametre i vedlegget til vedtaket. Den samme arbeidsgruppen arbeider med å forberede referansedokumentet som skal inneholde nasjonale regler som skal kryssrefereres til hver enkelt parameter. I gruppen har det også deltatt en rekke representanter for de europeiske interesseorganisasjonene for infrastrukturforvaltere, jernbaneforetak og produsenter. Statens jernbanetilsyn har bidratt aktivt i utformingen av listen i vedlegget til vedtaket, og anser den som hensiktsmessig ut fra sitt formål. Høring anses ikke nødvendig, da de samme parametrene som gjelder for EU-landene også må gjelde for Norge i forbindelse mede kryssaksept. Vedtaket medfører i seg selv ikke noen særskilte økonomiske eller administrative konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Som nevnt i EØS-posisjonsnotatet til direktiv 2009/131/EF (tatt inn i EØS-avtalen 29. januar 2010) kan kryssaksept gi store besparelser for de som søker om tillatelse til ibruktaking og for sikkerhetsmyndighetene, både administrativt og kostnadsmessig. En felles liste over parameter for kjøretøy som brukes ved kryssaksept kan forenkle denne prosessen ytterligere. Endringen som vedtaket utgjør medfører i seg selv ingen særskilte økonomiske eller administrative konsekvenser. Hoveddirektivet (direktiv 2008/57/EF), som dette direktiv er hjemlet i er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i Norge ved forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften).

Vurdering

Vedtaket ble ansett som EØS-relevant og akseptabelt for Norge. Det er gjennomført i norsk rett innen fristen ved forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/0965/EF
Basis rettsaktnr.: 2008/0057/EF
Celexnr.: 32009D0965

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.01.2010
Frist returnering standardskjema: 15.02.2010
Dato returnert standardskjema: 23.03.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.07.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 088/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.07.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 02.07.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.07.2010

Lenker