Uønskede stoff i fôr

Kommisjonsdirektiv 2010/6/EU av 9. februar 2010 som endrer vedlegg I til europaparlamentets- og rådsdirektiv 2002/32/EF hva gjelder kvikksølv, fri gossypol, nitritt og Mowrah, Bassia, Madhuca...

Comission Directive 2010/6/EU of 9 February 2010 amending Annex I of the European Parliament and of the Council as regards mercury, free gossypol, nitrites and Mowrah, Bassia, Madhuca...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.02.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.04.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler endringer i grenseverdiene for største tillatte innhold av uønskede stoffer i fôrvarer. Overstiger innholdet de fastsatte grenseverdiene, er fôrvarene forbudt å benytte.

Kvikksølv (Hg): EFSA ga i februar 2008 en uttalelse om innholdet av Hg i fôrvarer. De konkluderte med at tillatt inhold av Hg i fullfôr til fisk ikke samsvarer med grenseverdien på 0,5 mg Hg/kg i fôrmidler som stammer fra akvatiske dyr. Siden fiskemjøl og -olje inngår i store mengder i fullfôr til fisk, er derfor tillatt innhold av Hg i fullfôr hevet fra 0,1 til 0,2 mg/kg for at nivåene i fôrmidler og fullfôr skal være harmonisert. Endringen medfører ingen fare for dyrehelse eller folkehelse.

EFSA har samtidig vurdert innholdet av Hg i fullfôr til hund og katt. De konkluderer med at dagens nivå ikke gir tilstekkelig beskyttelse av dyrehelsa, og grenseverdien for tillatt innhold reduseres fra 0,4 til 0,3 mg Hg/kg fôr. Siden pelsdyr er like følsomme overfor Hg som katter, skal grenseverdien på 0,3 mg/kg også gjelde for pelsdyrfôr.

Nitritt: EFSA ga i mars 2009 en uttalelse om nitritt i fôr. Tillatt innhold av nitritt i fôr til gris og storfe, som er de mest følsomme matproduserende dyra, er uproblematisk vurdert ut fra NOAEL (No Observed Adverse Effect Level). Videre konkluderer EFSA med at innholdet av nitritt i husdyrprodukter ikke medfører fare for folkehelsa.

Nitritt (uttrykt som natriumnitritt) er allerede godkjent som konserveringsmiddel for fullfôr til hund og katt, når fôret inneholder over 20% vann. Grenseverdien for tillatt innhold er da på 100 mg/kg fôr. Nitritt er også godkjent som ensileringsmiddel. I disse to tilfellene er ikke nitritt regnet som uønsket stoff, og den tidligere fastsatte genseverdien for nitrittinnhold i det nevnte fullfôret til hund og katt oppheves.

Fri gossypol: Gossypol er et giftstoff som finnes under skallet på bomullsfrø. Det er klassifisert som uønsket stoff (plantegift) i bomullsfrømjøl og avledede produkter. I sin uttalelse fra desember 2008 har EFSA vurdert innholdet av fri gossypol i fôrvarer til sau, lam, geit og kje og funnet at gjeldende grenseverdier for tillatt innhold ikke gir tilstrekkelig beskyttelse av dyrehelsa. Mennesker utsettes imidlertid ikke for skadelig eksponering av fri gossypol ved å spise husdyrprodukter fra dyr som har fått bomullsfrømjøl i fôret. På denne bakgrunn er grensen for tillatt mengde av fri gossypol i fôret til sau, lam, geit og kje redusert til 60 mg/kg fôr.

Saponiner: Disse er giftstoffer som dannes i planter og omtales som uønskede stoffer under botaniske urenheter. De fleste saponiner blir ikke resorbert i mage-tarmkanalen, men enkelte kan virke irriterende på slimhinner og føre til "trommesyke" hos drøvtyggere. Saponiner kan ha en spesielt giftig virkning på akvatiske dyr. EFSA har i januar 2009 gitt en uttalelse om disse stoffene, der de vurderte eventuell skadevirkning på folkehelse og dyrehelse. Deres konklusjon er at husdyr i EU i liten grad eksponeres for Madhuca longifolia L. da planten ikke blir brukt som fôrmiddel. Planten medfører også en neglisjerbar fare for folkehelsa, da planten heller ikke brukes som næringsmiddel. På denne bakgrunn skal ikke lenger Mowrah, Bassia og Madhuca være opført i listen over uønskede stoffer i fôrvarer.

Alle endringene er foretatt i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Medlemsstatene skal senest innen 1. november 2010 ha gjennomført alle nødvendige tiltak for at bestemmelsen skal kunne iverksettes fra denne dato.

Merknader 

Rettsakten krever endring i forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer (fôrvareforskriften). Endringen foretas i vedlegg 1 Uønskede stoffer i fôrvarer. Økningen i tillatt innhold av kvikksølv i fullfôrblandinger til akvatiske dyr er positiv, da det ikke har vært samsvar mellom innholdet i anvendte fôrmidler og i fôrblandinger. Reduksjonen i tillatt Hg-innhold i kjæledyr- og pelsdyrfôr vil være uproblematisk, selv om fôrmidler fra akvatiske dyr utgjør en betydelig del av pelsdyrfôret.

Siden bomullsfrømjøl i svært liten grad benyttes i fôr til småfe, vil ikke reduksjonen i tillatt innhold av fri gossypol få konsekvenser for norsk husdyrhold.

Endringen som er foretatt for nitrittinnhold i fôr til hund og katt er en opprydding i regelverket, da stoffet er godkjent som tilsetningsstoff (konserveringsmiddel) allerede og har grenseverdier for tillatt innhold der. Det er en betryggelse at EFSA også har vurdert konsekvensene for folkehelsa ved gjeldende regler for nitritt i fôrvarer til matproduserende dyr.

Saponiner har skadelig virkning på dyrehelsa. Fôrmidler som inneholder slike og er nevnt i rettsakten er imidlertid ikke aktuelle til bruk i fôr til landdyr eller i fiskefôr. At produktene fjernes fra listen over uønskede stoffer får derfor ingen konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/6/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/32/EF
Celexnr.: 32010L0006

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.02.2010
Frist returnering standardskjema: 11.03.2010
Dato returnert standardskjema: 19.04.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.07.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 081/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.03.2010
Høringsfrist: 28.05.2010
Frist for gjennomføring: 03.07.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen