Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 9/2010 av 23. desember 2009 om godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, verpehøner, ender og slaktekalkun (innehaver av godkjenningen Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds Intern...

Commission Regulation (EU) No 9/2010 of 23 December 2009 concerning the authorisation of the endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) as a feed additive for chickens for fattening, laying hens, ducks and turkeys for fattening (holder of the authorisation Danisco Anima...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.01.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.03.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et enzympreparat som tilsetningsstoff til bruk i fôr til slaktekylling, verpehøner, ender og slaktekalkun. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a11. Godkjenningen er gitt til firmaet Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited, og den har varighet til 13.01.2020.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt både for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. De bekrefter at enzympreparatet påvirker dyras produksjon positivt, ved at fôrutnyttelsen forbedres. Preparatet anbefales brukt i fôr med høyt innhold av stivelse f eks fôrblandinger som inneholder over 40% hvete eller 60% mais. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II. Den blir sendt på høring sammen med tilsvarende rettsakter på tilsetningsstoff-området, og høringsfristen er 6 uker.

Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. Fôrindustrien får enda et enzympreparat tilgjengelig til bruk i fjørfefôr. Siden dette preparatet er godkjent til flere fjørfearter, kan det vurderes tatt i bruk, fordi det eventuelt kan erstatte flere andre preparater til samme formål, men som er godkjent bare for enkelte fjørfearter. Bruken vil vurderes av den enkelte aktør i fôrindustrien avhengig av forholdene hos dem.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0009/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0009

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.01.2010
Frist returnering standardskjema: 27.10.2010
Dato returnert standardskjema: 19.03.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.07.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 081/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.02.2010
Høringsfrist: 13.04.2010
Frist for gjennomføring: 03.07.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen